Videozáznam zo septembrového rokovania zastupiteľstva

30. 9. 2019

V stredu 25. septembra 2019 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. 00:08:42 Petícia – detské ihrisko Nad tehelňou

Druhá časť

3. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 7. 2019

4. 00:07:33 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

5. 00:09:24 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

6. 00:17:23 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30. 6. 2019

7. 00:22:05 Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a. s.

8. 00:25:02 Majetkové prevody

Tretia časť

9. Návrh Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu mesta Trenčín – Areál Merina

10. 00:04:24 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 2019

11. 00:14:54 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 28/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Iniciatíva CREATIVA 2019“ lokalizovaného na Mierovom námestí v Trenčíne

12. 00:17:15 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 29/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST“ lokalizovaného na Mierovom námestí v Trenčíne

13. 00:18:52 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

14. 00:21:35 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 31/2019 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín

15. 00:25:00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 32/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

16. 00:29:05 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2019, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zákonom proti byrokracii

17. 00:32:42 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“

18. 00:34:22 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“

19. 00:36:05 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda v rámci výzvy kód: IROP-PO3-SC31-2019-49

20. 00:20:22 Návrh na doplnenie odborníka do Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania (zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 písm. C zo dňa 10. 12. 2018)

21. 00:56:45 Interpelácie

22. 00:57:08 Rôzne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!