Videozáznam zo septembrového mestského zastupiteľstva

23. 9. 2021

V stredu 22. septembra 2021 sa konalo riadne zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Ak ste ho mestihli sledovať online v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. 00:09:16 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021
 3. 00:39:33 Plán udržateľnej mobility funkčného krajského mesta Trenčín

Druhá časť rokovania

 1. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
 2. 00:19:55 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 17/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín

Tretia časť rokovania

 1. Majetkové prevody
 2. 01:15:03 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za 1. polrok 2021
 3. 01:24:01 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 18/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín
 4. 01:27:59 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 19/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín
 5. 01:36:39 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín
 6. 01:41:07 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov – Dodávka elektrickej energie pre Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 7. 01:42:54 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 21/2021 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín
 8. 01:44:32 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 20/2021, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Aróma festival“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) – Posádkový klub v Trenčíne
 9. 01:46:35 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu mesta Trenčín k 30. 6. 2021
 10. 01:49:20 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 11. 01:50:59 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 7 .2021
 12. 01:53:00 Návrh na zmenu uznesenia č. 442 zo dňa 5. 2. 2020, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Dlhé Hony – Dobudovanie učební“
 13. 01:55:16 Návrh na zmenu uznesenia č. 898 zo dňa 19. 5. 2021, ktorým bolo schválené vyhlásenie zámeru na verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne“
 14. 01:59:10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne“ v rámci vyhlásenej 68. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
 15. 02:03:00 Návrh na schválenie predkladania žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie
 16. 02:06:40 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“
 17. 02:08:01 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“
 18. 02:09:18 Interpelácie
 19. 02:09:32 Rôzne
 20. 02:09:48 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!