Videozáznam z ustanovujúceho zastupiteľstva

21. 11. 2022

Dnes, v pondelok 21. novembra 2022, sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame z neho videozáznam.

Slávnostná časť rokovania

1. Otvorenie

2. 00:05:45 Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29. 10. 2022

3. 00:12:28 Slávnostné zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

4. 00:13:49 Slávnostné zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

5. 00:24:22 Príhovor primátora mesta

    00:36:08 Vystúpenie hostí

6. 00:42:47 Určenie členov návrhovej komisie a návrh uznesenia zo slávnostnej časti Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pracovná časť rokovania

1. Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice a uznesení, určenie skrutátorov

2. 00:06:40 Návrh na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa

3. 00:09:58 Novelizácia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

4. 00:11:33 Návrh na zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

5. 00:13:23 Návrh na zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 8 ods. 2 Smernice primátora mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach

6. 00:14:54 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

7. 00:16:53 Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so skončením funkčného obdobia 2018 – 2022 v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

8. 00:20:41 Návrh na určenie platu primátora

9. 00:23:47 Návrh na schválenie predkladania žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 (Projektová dokumentácia „Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“)

10. 00:25:22 Návrh na schválenie predkladania žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 (Projektová dokumentácia „Revitalizácia Ul. 1. mája – I. etapa“)

11. 00:26:21 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa mesta Trenčín do rád škôl, školských zariadení a Mestskej školskej rady

12. 00:30:05 Návrh na zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na voľbu predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na voľbu ďalších osôb do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

13. 00:37:29 Návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ v Trenčíne „Cyklokomisia“

14. 00:43:12 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín

15. 00:46:33 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

16. 00:48:38 Interpelácie

17. 00:48:52 Rôzne

18. 00:49:36 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!