Videozáznam z marcového rokovania mestského zastupiteľstva

18. 3. 2018

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín sa konalo 14. marca 2018. Pozrite si videozáznam.


Prvá časť rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu


2. 00:10:50 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 12. 2017


3. 00:31:30 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018


4. 00:43:51 Majetkové prevody


Druhá časť rokovania:


4. Majetkové prevody – pokračovanie


Tretia časť rokovania:


5. Návrh VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok


6. 00:05:39 Návrh VZN č.2/2018, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov


7. 00:07:25 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo dňa 6. 7. 2017


8. 00:10:17  Informácia o výsledku finančnej kontroly v zmysle uznesenia MsZ č. 1172 zo dňa 8. 11. 2017


9. 00:14:23 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb – „Príprava a dodávka stravy“ (Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.)


10. 00:15:54 Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie


11. 00:43:04 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výzve kód: IROP-PO1-SC122-2016-15 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie


12. 00:53:11 Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2017


13. 02:05:57 Voľba ďalšieho prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie r. 2018-2022


14. 02:21:31 Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne


Štvrtá časť rokovania:


15. Interpelácie 


16. 00:17:30 Rôzne


17. 02:09:21 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!