Videozáznam z májového zastupiteľstva

21. 5. 2021

V stredu 19. mája 2021 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose online, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. 00:24:17  Návrh Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2020 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2020
 3. 00:39:55  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021
 4. 00:45:28  Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 3. 2021
 5. 00:53:55  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Druhá časť rokovania

 1. Majetkové prevody
 2. 01:34:11  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2021, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „ITALSKÉ DNI“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Posádkovom klube (ODA) v Trenčíne
 3. 02:15:25  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2021, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Trenčiansky luh
 4. 02:27:32  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín

Tretia časť rokovania

 1. pokračovanie rokovania k bodu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín
 2. 00:04:54  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín
 3. 00:07:21  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD  a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín
 4. 00:09:50  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb: „Bežná a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Trenčín“ a návrh na schválenie  Dohody o ukončení  zmluvných vzťahov založených Zmluvou o bežnej údržbe komunikácii zo dňa 14. 9. 2006 a Zmluvou o zimnej údržbe komunikácií zo dňa 14. 6 .2006 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.
 5. 00:14:08  Návrh Dodatku č. 11 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín
 6. 00:33:18  Návrh Dodatku č. 13 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín
 7. 00:34:19  Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy Brass Music Academy o. z., Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín – Zlatovce do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
 8. 00:38:31  Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Riešenie cyklodopravy, Ul. na Kamenci – od Ul. na Vinohrady po ul. Kasárenská“
 9. 00:48:09  Návrh na zmenu uznesenia č. 852 zo dňa 7. 4. 2021, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65
 10. 00:50:54  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne“
 11. 00:53:30  Návrh  na zmenu  uznesenia  č.  851  zo dňa  7. 4. 2021,  ktorým  bolo  schválené  predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie
 12. 00:56:33  Interpelácie
 13. 01:18:20  Rôzne
 14. 01:34:38  Záver

 

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!