Videozáznam z júlového zastupiteľstva

2. 7. 2020

V stredu 1. júla 2020 sa konalo riadne zasadnutie Trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania: 

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. 00:05:26 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 5. 2020
  3. 00:08:11 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
  4. 00:11:33 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020
  5. 00:32:13 Majetkové prevody

Druhá časť rokovania:

6. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve so spoločnosťou AS Trenčín, a.s.

Tretia časť rokovania:

7. Aktuálna situácia Zmien a doplnkov ÚPN č. 4 a riešenie koncepcie mobility – v súvislosti s budúcnosťou Juhovýchodného obchvatu

Štvrtá časť rokovania:

8. Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín

9. 00:29:12 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. 00:35:35 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 20/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Aróma festival“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova a pri Okruhovom dome armády (ODA) – Posádkový klub v Trenčíne

11. 00:37:41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 21/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne

12. 00:38:43 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 22/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácií Koliba na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín

13. 00:39:45 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne

14. 00:41:03 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 24/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 21/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Priestor“ lokalizovaného v Parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne

15. 00:42:05 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 25/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Cyklisti pod Skalkou“ lokalizovaného v katastrálnom území Opatová na parcele č. 3997/1

16. 00:43:30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok

17. 00:50:25 Žiadosť o zriadenie špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou v Základnej škole, Východná 9, 911 08 Trenčín

18. 00:53:41 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Základná škola, Potočná 86, 911 01 Trenčín

19. 00:55:18 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2020 20. 00:58:05 Návrh na schválenie Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre mesto Trenčín a návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“

21. 01:05:56 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“

22. 01:08:23 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“

23. 01:09:26 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

24. 01:13:24 Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne

25. 01:15:19 Návrh na doplnenie odborníka do Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania Mestského  zastupiteľstva  v Trenčíne  (zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne č. 3 písm. C zo dňa 10.12.2018)

26. 01:16:41 Interpelácie

27. 01:17:00 Rôzne

28. 01:38:51 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!