Videozáznam z februárového zastupiteľstva

7. 2. 2020

V stredu 5. februára 2020 sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:09:10 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 11. 2019
3. 00:11:33 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
4. 00:14:54 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020
5. 00:32:49 Majetkové prevody
6. 01:15:01 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok
7. 01:20:42 Návrh na schválenie zámeru použiť priame rokovacie konanie – zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov – vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“
8. 01:23:55 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na dodanie tovaru – výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
9. 01:25:41 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Dlhé Hony – Dobudovanie učební“
10. 01:28:10 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Námestie Rozkvet“
11. 01:34:31 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „KS Hviezda s posunom výťahu“
12. 01:37:12 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu“ a „Výstavba chodníka okolo Čerešňového sadu“
13. 01:39:05 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2019
14. 01:45:18 Návrh na schválenie zástupcu mesta Trenčín do predstavenstva  Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
15. 01:47:11 Interpelácie
16. 01:47:32 Rôzne
17. 02:13:42 Záver

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!