Videozáznam z decembrového zastupiteľstva

18. 12. 2017

V stredu 13. decembra 2017 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Rokovanie trvalo s malými prestávkami 12 hodín. Pozrite si videozáznam.


1. časť


1.Otvorenie a schválenie programu
00:16:15Vystúpenie detského folklórneho súboru RADOSŤ
00:23:55 Hlasovanie o možnosti vystúpení občanov na rokovaní MsZ


2. 00:27:30 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2017 


3. 00:29:22 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1167 zo dňa 8. 11. 2017, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“


4. 00:31:17 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta


5. 00:42:48 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017


6. 00:55:55 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 – 2020


2. časť


Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 – 2020 – pokračovanieTretia časť rokovania:


7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 19/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


8. 00:09:55 Návrh VZN č.15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta TrenčínŠtvrtá časť rokovania:


9. Majetkové prevodyPiata časť rokovania:


10. Návrh VZN č.16/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín


11. 00:02:45 Návrh VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia


12. 00:05:10 Návrh VZN č.18/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín


13. 00:07:35 Návrh na schválenie zmeny grafikonu mestskej hromadnej dopravy Trenčín doplnením novej linky č. 31


14. 00:08:33 Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín


15. 00:10:12 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií


16. 00:11:05 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na vodorovné dopravné značenie


17. 00:11:48 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia


18. 00:12:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na poskytnutie služby – poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku


19. 00:13:13 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na arboristické orezy vo verejnej zeleni


20. 00:14:33 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovaru – výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva


21. 00:15:17 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie softvérového vybavenia pre aplikáciu elektronickej registratúry a prevádzkovo – technického IS


22. 00:16:16 Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o finančný príspevok na obnovu hokejovej infraštruktúry a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie


23. 00:17:10 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2018


24. 00:23:25 Voľba prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie r. 2018 – 2022


25. 00:25:52 Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2018


26. 00:26:45 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 616 prijatého dňa 6. 7. 2016


27. 00:30:35 Interpelácie


28. 00:30:50 Rôzne


29. 00:34:10 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!