Videozáznam z aprílového zastupiteľstva

9. 4. 2021

V stredu 7. apríla 2021 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose online, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. 00:12:49 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 28. 2. 2021
  3. 00:43:17 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
  4. 00:45:28 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021
  5. 00:53:55 Majetkové prevody

Druhá časť rokovania

6. Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trenčín  

Tretia časť rokovania 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok

8. 00:03:39 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Montessori, Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 1. septembra 2022 pre zriaďovateľa Kreatívne centrum s. r. o., Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava

9. 00:05:36 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb – „Príprava a dodávka stravy“

10. 00:09:52 Návrh na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výzve kód: IROP-PO1-SC122-2020-59 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie

11. 00:16:04 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie

12. 00:22:20 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65

13. 00:25:59 Interpelácie

14. 00:26:14 Rôzne

15. 00:27:46 Záver 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!