VIDEO: Trenčín upravuje sadzby daní a poplatku za odpad

15. 12. 2011

Trenčín od 1. januára 2012 podobne ako viaceré slovenské mestá a obce pristupuje k valorizácii mestských daní a poplatkov. Hlavným dôvodom úpravy sadzieb je to, že niektoré dane neboli upravované od roku 2008, niektoré prakticky od roku 1998 a nezohľadňovali infláciu v krajine a finančné potreby mesta na plnenie základných služieb. Zmenou by príjmy mesta mali narásť o milión eur.


O zmene sadzieb daní a poplatku za odpad rozhodli na zasadnutí vo štvrtok 15. decembra mestskí poslanci. Konečné sadzby vzišli z rokovaní medzi vedením mesta a poslancami mestského zastupiteľstva. „Existujúce príjmy mesta nestačia na pokrytie služieb občanom. Rast daní a poplatkov v uplynulom období vôbec nezohľadňoval infláciu a nárast výdavkov mesta. Len pri odpadoch ročne vyberieme o 800 tisíc eur menej, ako nás reálne stoja. Rodina žijúca v priemerne veľkom byte zaplatí na dani ročne o 3,94 eur viac, pri rodinnom dome je to aj so záhradou 14,65 eura. Návrhy sadzieb boli odborné a nie politické. Aj keď je to nepopulárne opatrenie, bolo nevyhnutné. Myslím, že prípadné ďalšie škrty v službách mesta alebo napríklad obmedzenie prevádzky športovísk a kultúrnych stredísk by boli pre obyvateľov bolestnejšie,“ uviedol trenčiansky primátor Richard Rybníček.


Viac zaplatia aj majitelia psov, pri psovi chovanom v byte sa cena mení z 24,89 eura na 30 eur, v rodinnom dome z 8,25 eura na 12 eur. Daň po novom však nemusí platiť človek, ktorý si vezme psa z trenčianskeho útulku. Obyvatelia mesta, starší ako 70 rokov, majú pri dani z nehnuteľnosti a dani za psa 50% zľavu.


Zmena valorizuje aj sadzby daní za užívanie verejného priestranstva a znovu zavádza daň za ubytovanie, pretože štát sumu vybranú mestom automaticky znásobí zo štátneho rozpočtu v rámci podpory cestovného ruchu. Novinkou je, že pri poplatku za odvoz odpadu mesto obyvateľom okrem paušálneho poplatku ponúka voľbu spravodlivejšieho množstvového zberu. Tá v mnohých prípadoch zjemní, v niektorých dokonca zlacní sumu, ktorú Trenčania zaplatia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v budúcom roku.


„Paušálny poplatok za odpad narastie pre budúci rok o 6,4 eura, z 25,44 eur na 31,84 eur. No napríklad v bytovom dome s 96 bytmi a priemerom 1,8 obyvateľa na byt každý za rok pri výbere množstvového zberu zaplatí len o 0,64 eur viac ako doteraz,“ uviedla vedúca ekonomického útvaru Mária Capová s tým, že v prípade voľby množstvového zberu si podmienky rozdelenia platieb v bytových domoch musia určiť ich obyvatelia.


„Princíp spravodlivosti a adresnosti množstvového zberu je v tom, že rozdeľuje výšku poplatku v nadväznosti na množstvo vyprodukovaného odpadu. Našou snahou je, aby poplatok platili aj osoby, ktoré nie sú prihlásené na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v meste a doteraz neplatili napriek tomu, že produkujú odpad, vysvetlila. 


Na  základe  predloženého  VZN  č.  11/2011 o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  na rok 2012  predkladáme nasledovné  pozmeňovacie návrhy:


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 Druh  pozemku

Ročná sadzba dane


v % zo základu  dane


od 1.1.2012


Ročná sadzba dane v %


zo základu dane


do 31.12.2011

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady 0,78 0,60
trvalé  trávne porasty 0,78 0,60
záhrady 0,78 0,60
lesné pozemky,  na ktorých  sú hospodárske lesy 0,78 0,60
rybníky  s chovom  rýb a ostatné využívané  vodné plochy 0,78 0,60
zastavané  plochy  a  nádvoria 0,78 0,60
stavebné pozemky 0,84 0,60
ostatné  plochy, okrem stavebných  pozemkov 0,78 0,60


 
 Druh   stavby

Sadzba


v €/m2 od 1.1.2012


Sadzba


v €/m2 od do 31.12.2011


stavby  na  bývanie a drobné  stavby ,


ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre hlavnú  stavbu

0,29 0,232

stavby  na pôdohospodársku  produkciu, skleníky,


stavby pre  vodné  hospodárstvo, stavby využívané 


na  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie


vrátanie  stavieb  na vlastnú administratívu.

0,365 0,331

stavby rekreačných a záhradkárskych  chát a domčekov  


na individuálnu  rekreáciu

0,646 0,497

samostatne   stojace   garáže a samostatné  stavby 


hromadných  garáži a stavby  určené  alebo  používané 


na tieto  účely,  postavené mimo  bytových   domov

1,096 0,996

priemyselné  stavby , stavby  slúžiace energetike,


stavby  slúžiace  stavebníctvu, stavby  využívané


na skladovanie   vlastnej  produkcie   vrátane 


stavieb na  vlastnú   administratívu

3,286 2,987

stavby  na ostatné  podnikanie  a na zárobkovú


činnosť, skladovanie  a administratívu súvisiacu


s ostatným podnikaním  a zárobkovou   činnosťou

3,286 2,987
ostatné  stavby 3,286 2,987


 
  Byt, nebytový  priestor

Sadzba


v €/m2 od 1.1.2012


Sadzba


v €/m2 do 31.12.2011

  byt 0,29 0,232

  nebytový  priestor –  garáže


                                –  ostatné


1,096


3,286


0,996


2,987


Príklad úpravy dane pri priemerne veľkom byte a rodinnom dome

 
m2

doteraz


(t.j. v roku 2011)


po novom


(t.j. od roku 2012)


valorizácia


ročne na


1 rodinu


valorizácia


mesačne


na 1 rodinu

 

sadzba


dane

daň v €

sadzba


dane

daň v € v € v €
DOM + POZEMOK              

 – zastavaná


plocha


a nádvoria


– sadzba dane v %

683,00 0,600 21,76 0,780 28,29 6,53 0,54

 – stavby na


bývanie


– sadzba dane v


€ / 1 m2

140,00 0,232 32,48 0,290 40,60 8,12 0,68
S P O L U: 823,00   54,24   68,89 14,65 1,22
               

BYT + ZÁHRADA


+ GARÁŽ

             

 – byty – sadzba


dane v € / 1 m2

68,00 0,232 15,78 0,290 19,72 3,94 0,33

 – záhrada


sadzba dane v %

200,00 0,600 6,37 0,780 8,29 1,91 0,16

 – garáž


sadzba dane v


€ / 1 m2

20,00 0,996 19,92 1,096 21,92 2,00 0,17
S P O L U: 288,00   42,07   49,93 7,86 0,65
Poplatok za KO a DSO – príklady výšky poplatku

               
1. príklad – Bytový dom s 96 bytmi a priemerom 1,8 obyvateľa / 1 byt

počet ľudí


v byt. dome


(priemer 1,8


/ 1 byt)

počet bytov

poplatok


1 osoba


/ 1 rok


počet kontajnerov


/ 1 dom


poplatok 1


kontajner /


1 rok / 1 dom


poplatok spolu


v € / 1 rok / 1 dom

paušál 2011 173 ľudí 96 25,44 € 4 401,12
paušál 2012 173 ľudí 96 31,84 € 5 508,32
rozdiel P2012/P2011 6,40 € 1 107,20
     
Výhodnejšia možnosť:
množstvový zber 2012 173 ľudí 96 26,08 € 4 1 127,77 4 511,08
   pri využití množstvového zberu bude platiť 1 osoba v roku 2012 poplatok: 26,08 € na 1 rok, t.j. o 0,64 € viac ako v roku 2011
               
2. príklad – Bytový dom s 25 bytmi a priemerom 1,9 obyvateľa / 1 byt

počet ľudí


v byt. dome


(priemer 1,9


/ 1 byt)

počet bytov

poplatok


1 osoba / 1 rok


počet


kontajnerov


/ 1 dom


poplatok 1


kontajner /


1 rok / 1 dom


poplatok


spolu v € /


1 rok / 1 dom

paušál 2011 48 ľudí 25 25,44 € 1 221,12
paušál 2012 48 ľudí 25 31,84 € 1 528,32
rozdiel P2012/P2011 6,40 € 307,20
     
Výhodnejšia možnosť:
množstvový zber 2012 48 ľudí 25 23,50 € 1 1 127,77 1 127,77
   pri využití množstvového zberu bude platiť 1 osoba v roku 2012 poplatok: 23,50 € na 1 rok,  t.j. o 1,94 € menej  ako v roku 2011
               
3. príklad – Rodinný dom 4-členná rodina

počet ľudí v


rodinnom


dome


poplatok


1 osoba / 1 rok


počet


kontajnerov


/ 1 dom


poplatok 1


kontajner /


1 rok / 1 dom


poplatok


spolu v € /


1 rok / 1 dom

paušál 2011 4 ľudia 25,44 € 101,76
paušál 2012 4 ľudia 31,84 € 127,36
rozdiel P2012/P2011 6,40 € 25,60
     
Výhodnejšia možnosť:
množstvový zber 2012 4 ľudia   28,48 € 1 113,92 113,92
   pri využití množstvového zberu bude platiť 1 osoba v roku 2012 poplatok: 28,48 € na 1 rok,  t.j. o 3,04 € viac ako v roku 2011


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!