VIDEO: Poslanci schválili reštriktívny rozpočet

19. 5. 2011

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo štvrtok 19. mája schválili rozpočet na rok 2011. Počíta s celkovými príjmami 38,9 milióna eur. Doteraz mesto fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Programový rozpočet mesta vyplýva z mimoriadne nepriaznivej  finančnej situácie k 31. decembru minulého roka, keď celkový dlh dosahoval približne 40 miliónov eur, z toho krátkodobé záväzky splatné v roku 2011 predstavujú 17 miliónov.


Garantované, teda bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 26,8 milióna eur. Pre splatenie krátkodobých záväzkov je bežný rozpočet maximálne reštriktívny, bežné výdavky mesto musí obmedziť o 30% v porovnaní s minulým rokom, po ktorom ostalo množstvo nezaplatených dlhov. Výdavky tak dosiahnu 22 miliónov eur, aby však mesto nepadlo do nútenej správy, musí navyše predávať svoj majetok, ako budovy a pozemky za približne 10 miliónov eur. Z uvedeného vyplýva, že mesto tento rok neplánuje žiadne investície. Jedinou výnimkou je Základná škola na dolinách – riešenie spojovacej chodby vo výške 63 tisíc eur. 


Návrh rozpočtu predkladal poslanec Ján Kanaba (Smer-SD). „Zatiaľ sme sa vyhli ozdravnému režimu a nútenej správe, ktorá nám však neustále hrozí, pokiaľ sa nám nepodarí uhradiť dlhy. Nedá sa robiť nič iné, ako krátiť výdavky. Tento rok bude kritický,“ zhodnotil návrh. Hlavná kontrolórka Libuša Zigová následne vydala stanovisko, v ktorom neodporúča rozpočet v predloženej podobe schváliť.


Primátor Richard Rybníček uviedol, že rozpočet by mal znížiť dlhovú službu mesta z 51,3% bežných príjmov mesta na 35%. „Tento rozpočet vznikal niekoľko mesiacov. Ľudia budú nadávať, budú hovoriť o sklamaní. No ja ich nebudem klamať, ja sa voči ním osobne postavím a jednoducho poviem nemám. Aj rodiny, keď nemajú na chleba, nepôjdu na dovolenku. Toto nie je priestor, aby sme si získavali popularitu. Toto sú ťažké časy pre mesto. My sme zlú finančnú situáciu mesta nespôsobili, no musíme ju riešiť. Nie sme tí podpaľači, sme hasiči,“ povedal poslancom. Zároveň dodal, že ak sa rozpočet nedodrží a nenaplnia sa plánované kapitálové príjmy z predaja majetku, mesto spadne do nútenej správy.


Koho sa rozpočet dotkne?


Dlh mesta na obyvateľa stúpol z 470 na 714 eur. Rozpočet mesta sa dotkne každého obyvateľa mesta. V meste je to už vidieť v tom, že sa zatiaľ minimálne kosí a kosenie riešime operatívne vlastnými silami. Tento rok ostanú mestské fontány suché. V zime sa nebude prevádzkovať mobilná ľadová plocha. Mesto pristupuje k zvýšeniu poplatkov za sociálne služby. S výrazným znížením podpory sa musia vysporiadať športové kluby a kultúrne zariadenia v meste.


Prioritou sú splácanie dlhov, ktoré vznikli minulý rok a tie aktivity a činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákona ako vzdelávanie, teda chod základných a materských škôl, údržba ciest a zelene aspoň na minimálnej úrovni, vykrytie straty v mestskej hromadnej doprave, osvetlenie a bezpečnosť. 


Z návrhu rozpočtu:


Najväčšie zmeny financovania v roku 2011 oproti minulému roku sú v nasledujúcich oblastiach: • radikálne sú znížené dotácie na športoviská – športová hala, zimný štadión, … Mesto Trenčín bude platiť len časť energií a základnej prevádzky,

 • mobilná ľadová plocha bola ukončená skôr, v zime 2011 nebude v prevádzke,

 • Mesto nebude v roku 2011 organizovať žiadne športové podujatia

 • Od 1.3.2011 mesto prevádzkuje krytú a letnú plaváreň

 • daňová agenda mesta   – roznos zásielok, ktorý stál v roku 2010 90 tisíc eur, je riešený formou doručenia zamestnancami mesta, čím mesto ušetrí asi polovicu výdavkov,

 • Propagácia a marketing budú obmedzené na minimálnu mieru

 • elektronické aukcie  – pre maximálnu transparentnosť a zníženie nákladov počítame s využitím elektronických aukcií,

 • všetky nájomné zmluvy, poistné zmluvy, využitie budov a pod. bude preverené s cieľom efektívne a hospodárne nakladať s majetkom mesta a vynakladať minimálne prostriedky na jeho prevádzku,

 • verejné toalety  spoplatnené, upravená bude ich prevádzková doba,

 • vysielanie mestskej televízie – 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi Televízie Trenčín výpoveď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie, 3-mesačná výpovedná lehota začala plynúť od 1.mája 2011, 

 • Príspevok pre Spoločný stavebný úrad, ktorý bol vo výške 0,22€ / 1 obyvateľa / 1 mesiac bude v prípade schválenia znížený na 0,19 €,

 • Prevádzka Mestského úradu a počet zamestnancov budú znížené v nadväznosti na výsledky auditov do konca roka 2011,

 • Údržba komunikácií, verejnej zelene bude obmedzená na základné minimum,

 • Program Vzdelávanie bude obmedzený na základnú prevádzku existujúceho počtu MŠ a ZŠ, školských jedální, klubov detí a pod., ich počet sa v roku 2011 nebude meniť,

 • Kultúrne strediskáfinancovať budeme len energie a základnú prevádzku, Mesto Trenčín neposkytne dotácie na ich činnosť,

 • Ostatné podujatia v oblasti kultúry organizované a dotované mestom TN budú zastavené až do získania mimoriadnych príjmov vo forme dotácií a darov,

 • Dotácie na kultúru, šport a kultúrne podujatia budú poskytované len v symbolickej výške,

 • Fontány  nebudú roku 2011 v prevádzke,

 • Sociálne služby – obmedzená bude prevádzka Klubov dôchodcov, Krízového centra, zvýšené budú poplatky za poskytovanie sociálnych služieb, predovšetkým Opatrovateľskej služby,

 • Mestská hromadná doprava –  v roku 2011 nepočítame so zvýšenými zálohovými platbami na úhradu predpokladanej straty, cieľom je prehodnotiť ročnú výšku úhrady za poskytovanú službu.

Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2011 predstavujú len splatenie záväzkov za rok 2010, dofinancovanie investičných akcií z roku 2010 a splácanie investičných akcií financovaných formou splátkových kalendárov. Jedinou novou investičnou akciou je Základná škola na dolinách – riešenie spojovacej chodby vo výške 63 tis. €.


V nadväznosti na finančnú situáciu nepočítame v roku 2011 s úhradou faktúry z roku 2010 za novú letnú plaváreň spoločnosti VOD-EKO a.s. vo výške 2 304 tis. €. MsZ v Trenčíne odsúhlasilo postúpenie pohľadávky spoločnosti VOD-EKO a.s. voči Mestu Trenčín na bankový subjekt, Mesto Trenčín si dohodne nové podmienky splácania, ktoré rozložia splatnosť na dlhšie časové obdobie. 


Príjmové finančné operácie • na úhradu faktúr za rok 2010 súvisiacich s rekonštrukciou 3 základných škôl rozpočtujeme prijatie prekleňovacieho úveru zo SLSP a.s. maximálne do výšky 2 000 tis. €, po refundácii 95% výdavkov na rekonštrukciu zo zdrojov EÚ bude predmetný úver splatený,

 • na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bude použitý kontokorentný úver  s úverovým rámcom 6 000 tis. € (z toho do výšky 4 000 tis. € z ČSOB a.s. a do výšky 2 000 tis. € z Dexia banky Slovensko a.s.) s tým, že kontokorentný úver bude k 31.12.2011 splatený.

Výdavkové finančné operácie • splátky istín z poskytnutých úverov budú realizované v zmysle zmluvných podmienok spolu vo výške 1 553 tis. €

 • v roku 2011 počítame so splatením prekleňovacieho úveru a kontokorentného úveru (viď text vyššie),

 • súčasne rozpočtujeme splatenie krátkodobého úveru prijatého na konci roka 2010 vo výške 3 974 tis. €, podmienkou jeho splatenia sú kapitálové príjmy.

Kde si môžete pozrieť rozpočet?


Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2011 – 2013


<!– –>Schálený návrh rozpočtu mesta Trenčín na roky 2011 – 2013   


Vo zverejnených návrhoch však nie sú zatiaľ zaznamenané zmeny, ktoré pri schvaľovaní rozpočtu presadil poslanecký klub Smer-SD.


 


Zmeny vo vyššie predloženom rozpočte:


B E Ž N É   P R Í J M Y


úpravy – bežné príjmy návrh rozpočtu 2011

pôvodný zverejnený


návrh

zmena +/- upravený návrh
Detské jasle 110 000 6 000 116 000
 – 223 003 za jasle 95 000 6 000 101 000
 – 223 003 za stravné DJ 9 000 9 000
 – 223 003 za stravné v MŠ 6 000 6 000
Zariadenie opatrovateľskej služby 275 000 -5 000 270 000
 – 223 001 ZOS, 24 hodinová starostlivosť 138 000 -6 000 132 000
 – 223 001 ZOS, denný a týždenný pobyt 22 000 -1 000 21 000
 – 223 001 ZOS, celoročný pobyt 115 000 2 000 117 000
Opatrovateľská služba 312 000 -161 000 151 000
 – 223 001 opatrovateľská služba staroba 302 000 -163 000 139 000
 – 223 001 opatrovateľská služba invalidita 3 000 2 000 5 000
 – 223 001 rozvoz stravy 7 000 7 000
Krízové centrum 0 2 000 2 000
Prepravná služba 3 000   3 000
Zariadenie pre seniorov 126 000 0 126 000
 – 223 001 ubytovanie a zaopatrenie 97 000 3 000 100 000
 -223 001 stravovanie 29 000 -3 000 26 000
Manažment SSMT 1 000   1 000
SPOLU  bežné príjmy -158 000


 


B E Ž N É   V Ý D A V K Y
úpravy – bežné výdavky

návrh rozpočtu 2011


pôvodný


zverejnený


návrh

zmena +/- upravený návrh

Program 1: Manažment a plánovanie: 


7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

70 000 -20 000 50 000

Program 2: Propagácia a cestovný ruch:  


2. Prezentácia mesta, z toho:

–          Pohoda festival 26 000 -11 000 15 000
–          Artfilm 10 000 -10 000 0
–          Ostatná prezentácia 10 000 -5 000 5 000

Program 3: Interné služby:


1. Právne služby

66 030 -26 030 40 000

Program 3: Interné služby:


5. Činnosť a prevádzka Mestského úradu – záväzky

170 470 -133 470 37 000

Program 4: Služby občanom:


1. ZPOZ

15 000 20 000 35 000

Program 9: Kultúra:


1. Podpora kultúrnych podujatí, z toho:


–          Grantový program –


           dotácie na kultúrne podujatia a činnosť

25 000 -5 000 20 000
–          Jazz pod hradom 0 4 000 4 000
–          Sám na javisku 0 3 000 3 000
–          MDD 0 1 500 1 500
–          Považský pohár 0 3 500 3 500
–          Pri trenčianskej bráne 0 1 500 1 500
–          Ora et ars 5 000 -2 500 2 500
–          Čaro Vianoc 0 1 500 1 500

Program 8: Šport:


2. Dotácie na šport,  z toho:

–          Dotácie na činnosť 23 000 -3 000 20 000
–          Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie 2 000 3 000 5 000

Program 11: Sociálne služby:


5.1.: Kluby dôchodcov

30 000 20 000 50 000
SPOLU  bežné výdavky -158 000


Celkové bežné príjmy budú teda znížené o 158 000 €, v rovnakej výške budú znížené bežné výdavky, t.j. o 158 000 €.


Po zapracovaní navrhovaných zmien bude rozpočet mesta vyrovnaný.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!