Verejné osvetlenie

11. 5. 2007

          V roku 2003 outsoursovalo mesto Trenčín starostlivosť o verejné osvetlenie a  z toho vyplývajúce služby spoločnosti Siemens. Zmluva sa týka prevádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované podmienky správy tohoto majetku do roku 2017.

          Externe zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie v Trenčíne prináša svoje ovocie. Nový operátor investoval do rekonštrukcie osvetlenia, čím došlo k zníženiu spotreby a dnes tak v našom meste ušetríme na výmene žiaroviek a zníženej spotrebe elektrickej energie 2,5 až 3 milióny korún ročne. Celú investíciu pritom financuje Siemens a mesto túto sumu výhodne, bez poplatkov a úrokov, spláca a bude splácať do roku 2017.

          Rekonštrukcia verejného osvetlenia predpokladá kompletnú výmenu približne 1700 svetelných miest a 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláže na doterajších svietidlách. Zároveň pribudnú viaceré obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare, vrátane medzistožiarneho káblového rozvodu napojeného zo stožiara verejného osvetlenia. Stožiare sa osadzujú do nových monolitických stožiarových základov.

          Rekonštrukcia v súčasnosti pokračuje druhou etapou a na nasledujúcich riadkoch sa zameriame na práce, ktoré sa uskutočňujú na Sihoti, v priestore hrádze rieky Váh a na miesta povolených rozkopávok v Trenčíne na tento rok, súvisiacich s týmito prácami.

+ SIHOŤ

           V rámci prvej fázy sa na sídlisku Sihoť I vymenilo 10 km káblového rozvodu. Celkovo bude na Sihoti I až IV vymenených 24 km káblov. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia sa tu kompletne vymieňajú staré stožiare za nové a súčasne Siemens osádza nové stožiare na základe predošlých požiadaviek obyvateľov respektíve noriem o osvetľovaní komunikácií.

          Chodníky po ukončení prác opraví Siemens opätovným zaliatím vyrezaných pásov novým asfaltom. Práce na sídlisku Sihoť I-IV budú ukončené približne do konca septembra 2007.

+ OSVETLENIE HRÁDZE A SÚBEŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 Pravobrežná časť hrádze – Zámostie,

–        Zámostie: 10 svetelných bodov na hrádzi je už funkčných. Na Ul. Ľ. Stárka v súbehu s hrádzou sa realizujú práce na osvetlenie 19 svetelných bodov. V štádiu prípravných prác je osvetlenie hrádze medzi cestným a železničným mostom.

Ľavobrežná časť hrádze:

–        Sihoť I: na osvetlenie hrádze potrebných 26 svetelných bodov sa vyhotovilo v r. 2006, rovnako ako časť Nábrežnej ul. v súbehu s hrádzou, kde pribudlo minulý rok 12 svetelných bodov, zostávajúce štyri sa realizujú v súčasnosti.

–        Osvetlenie ostrov + hrádza: sa vykonalo v r. 2006 v rozsahu 30 svetelných bodov z toho na ostrove je 7 svetelných bodov.

–        Sihoť IV Vážska cyklomagistrála: na tejto časti stavby sa začalo s výkopovými prácami, objekt pozostáva zo 71 svetelných bodov. Predpoklad ukončenia prác je 30.9.2007.

–        Sihoť II: Na Žilinskej ul. v časti v súbehu s hrádzou pribudne 12 svetelných bodov. Podľa odsúhlaseného harmonogramu prác budú odovzdané do užívania v júni 2007.

Technické riešenie:

          Pri  rekonštrukcii sa  podľa  schváleného projektu osadzujú medzi zemnými káblovými rozvodmi oceľové  osvetľovacie stožiare v. 6 m, normové osvetlenie zabezpečujú úsporné svietidlá o výkone 70-150 W.  

+ TERMÍNY POVOLENÝCH ROZKOPÁVOK

Zámostie: ul. Ľ. Stárka, V Roya, Žabinská, Veľkomoravská, Zlatovská, Bratislavská, Rastislavova, Svätopukova, Brančíkova, Pišťanská – do   15.8.2006    

Sihoť I: ul. Smetanova, Nábrežná, Švermova, Hurbanova, gen. Goliana, Komenského, Študentská, Jiráskova, gen. Viesta, kpt. Nálepku, Hodžova, 17. novembra – do 15.8.2007

Sihoť II: ul. Šoltésovej, Gagarinova, Osvienčimská, Turkovej – do 15.7.2007

Sihoť III.:  ul. Považská, Brigádnická, pri Tepličke, Pod Skalkou, Žilinská, Opatovská, Clementisova – do 30.7.2007

Sihoť IV: ul. Sibírska, Pádivého, Odbojárov, Pod čerešňami – do 15.8.2007

Kubra: Vážska cyklomagistrála, Ostrov – do 30.10.2007

 – Juh: ul. gen. Svobodu a Saratovská – 1.6.-15.9.2007

Dolné mesto: ul. Legionárska, 28. októbra, Dlhé Hony, Inovecká, Strojárenská, Lidická, Cintorínska, kpt. Jaroša, Ovocná, Olbrachtova, Beckovská, Družstevná, Sama Chalúpku, Osloboditeľov, Východná, Soblahovská, Slnečné námestie) – do 30.10.2007

Dolné Mesto: ul. Horný Šianec, Nešporova, Piaristická, Kuzmányho, Hviezdoslavova, Braneckého, Jilemníckeho, Jesenského, Dolný Šianec, 1. mája, Kolárova, Súdna, Električná – do 30.10.2007

Dolné mesto: ul. J. Zemana, Karpatská, podchod Zemana – do 30.9.2007

Centrum: ul. Palackého, Hviezdoslavova, Braneckého, M. R. Štefánika – do 30.10.2007

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!