V stredu bude rokovať mestské zastupiteľstvo

24. 4. 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zídu na ďalšom rokovaní v stredu 25. apríla  2018 o 13.00 hodine. Rokovanie je verejné a sledovať ho je možné i v priamom prenose na mestskom webe.

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28. 2. 2018
 3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
 5. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesov, m. r. o., Trenčín
 6. Majetkové prevody
 7. Návrh VZN č.3/2018 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD
 8. Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín
 9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 10. Návrh na schválenie zástupcu mesta do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
 11. Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
 12. Interpelácie
 13. Rôzne
 14. Záver

Materiály na rokovanie zastupiteľstva sú dostupné tu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!