V stredu bude rokovať mestské zastupiteľstvo

12. 3. 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zídu na ďalšom rokovaní v stredu 14. marca  2018 o 13.00 hodine.


V programe rokovania je 17 bodov:


1. Otvorenie a schválenie programu.


2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 12. 2017.


3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018


4. Majetkové prevody


5. Návrh VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok


6. Návrh VZN č.2/2018, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov


7. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo dňa 6. 7. 2017


8. Informácia o výsledku finančnej kontroly v zmysle uznesenia MsZ č. 1172 zo dňa 8. 11. 2017


9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb – „Príprava a dodávka stravy “ (Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.)


10. Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie


11. Návrh na schválenie predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výzve kód: IROP-PO1-SC122-2016-15 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie


12. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2017


13. Voľba ďalšieho prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie r. 2018-2022


14. Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne


15. Interpelácie


16. Rôzne


17. Záver


Zasadnutie bude verejné a občania ho budú môcť opäť sledovať aj online v priamom prenose na mestskom webe www.trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!