V stredu bude rokovať mestské zastupiteľstvo

23. 1. 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zídu na prvom tohtoročnom riadnom rokovaní v stredu 24. januára  2018 o 13.00 hodine.


V programe rokovania je 13 bodov:


1. Otvorenie a schválenie programu


2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 11. 2017


Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta


3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta


Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie


4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018


Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie


5. Majetkové prevody


Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie, Eva Struhárová predseda komisie SVaVP


6. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2017


Predkladá: Ing. Libuša Zigová, hlavný kontrolór mesta


7. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1170 zo dňa 8. 11. 2017, ktorým bola schválená žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“


Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta


8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ ZŠ Kubrá Stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní “


Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta


9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku (zákazky) na zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia


Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta


10. Návrh na zmenu zriaďovacích listín Základná škola, Východná 9, Trenčín; Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín; Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín; Základná škola, Hodžova 39, Trenčín; Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín


Predkladá: Mgr. Ján Forgáč, zástupca primátora mesta


11. Interpelácie


12. Rôzne


13. Záver


Zasadnutie bude verejné a občania ho budú môcť opäť sledovať aj online v priamom prenose na mestskom webe www.trencin.sk.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!