V roku 2022 dá mesto na investície 20 miliónov eur

17. 12. 2021

Trenčín bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 78 miliónov eur. Najdôležitejší zákon schválili 1. decembra 2021 poslanci Mestského zastupiteľstva. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 1,3 milióna eur, kapitálový so schodkom 11,7 milióna eur. Mesto chce dať na investície 20 miliónov eur.

Z minulého roka muselo mesto preložiť niekoľko investičných akcií na rok 2022. Dôvodom bola zlá situácia v stavebníckom odvetví, navýšenie cien materiálov a s tým spojený až nezáujem firiem zapojiť sa do verejných obstarávaní.

Cesty, chodníky, parkoviská

Mesto je v tomto roku pripravené vybudovať 1. etapu chodníka na Istebníckej ulici, tretiu a poslednú etapu nozdrkovského chodníka, obnoviť viaceré chodníky v meste i vybudovať nové priechody pre chodcov. V pláne je i rekonštrukcia cesty na „starej“ Kubranskej ulici, ďalej napríklad na uliciach Pádivého, Západná, M. Bela, Volavé. Parkovacie miesta pribudnú vo vnútrobloku Opávia, na Šmidkeho ulici 1, na Halalovke, na Ul. gen. Viesta a mesto zrekonštruuje aj parkovisko na Žilinskej ulici a vybuduje nové parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce. Statickú dopravu bude mesto riešiť aj na Kvetnej, Pod Sokolicami a na hornom Juhu.

Cyklotrasy

Tie sa budú financovať najmä zo zdrojov EÚ. Dobuduje sa cyklotrasa na Ul. Ľ. Stárka a bude sa pracovať na nových cyklotrasách Bratislavská – Žabinská – Palackého a Vážska magistrála – Istebnícka. Ďalšie peniaze pôjdu na modernizáciu cyklotrás pre zvýšenie ich bezpečnosti. Ak mesto uspeje s aktuálnou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z EÚ, je pripravené realizovať aj cyklotrasu na Brnianskej ulici.  

Školy, škôlky, ihriská

Vo viacerých areáloch materských škôl sa obnovia chodníky. V areáli ZŠ Veľkomoravská dôjde k výmene povrchu a rekonštrukcii drenáže multifunkčného ihriska a k ZŠ Dlhé Hony sa dobuduje prístavba s novými triedami. Centrum voľného času bude mať nové okná. Ďalšie investície pôjdu do detských ihrísk, napríklad na uliciach Obchodná, Šmidkeho, či Západná. O trávnik a nové prvky sa mesto postará aj v lokalite „novej“ Liptovskej ulice.

Kultúra, sociálne veci

Jednou z najdôležitejších investícii tohto roka bude stavba Kontajnerového divadla vedľa Hviezdy. S ideou divadla z lodných kontajnerov prišlo občianske združenie Kolomaž už pred takmer 7 rokmi. Vtedy stroskotala na nezhode so zastupiteľstvom. V najbližších mesiacoch sa však divadlo postaví. Bude to moderná stavba so zázemím, s malou multižánrovou divadelnou sálou pre približne stodvadsať ľudí. V tomto roku sa dokončí aj rekonštrukcia Hviezdy. Ukončí sa rozšírenie a rekonštrukcia Kultúrneho domu Zlatovce, investuje sa aj do jeho vybavenia. V prípade získania eurofondov sa zrekonštruuje Kultúrno – informačné centrum.  

Pre Dom opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici mesto vybuduje nový výťah a ak získa nenávratný finančný príspevok zrekonštruuje a rozšíri priestory nocľahárne.

Športoviská

Mesto má pripravené projekty na výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale a modernizáciu Zimného štadióna P. Demitru. O poskytnutie príspevku bude žiadať Fond na podporu športu s tým, že je pripravené na finančnú spoluúčasť. Ďalšia investícia mesta sa dotkne futbalového štadióna v Záblatí (šatne, pitná voda, kanalizácia). Významná investícia pôjde na športovisko v Zátoke pokoja, kde sa obnoví 250-metrový atletický ovál so 4 dráhami a s tartanovým povrchom, rozbeh pre skok do diaľky, skok o žrdi, kruh pre vrh guľou a dve herné plochy.

Osvetlenie aj zastávky

Mesto začne aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia a na viacerých uliciach, kde chýba, ho doplní. Mestská veža, Morový stĺp a reliéf J. Jiskru z Brandýsa na hradnej skale budú mať novú ilumináciu. Pokračovať sa bude aj v budovaní polopodzemných kontajnerov a ďalšie investície pôjdu do rekonštrukcie oporného múru na Cintorínskej ulici, do úpravy podjazdnej výšky pod mostom v Opatovej alebo aj do rekonštrukcie autobusových zastávok na Inoveckej ulici.

Projektové dokumentácie

 Aj v tomto roku bude mesto pracovať na príprave ďalších investičných akcií. Vypracuje projektové dokumentácie na dokončenie cyklotrasy JUH – centrum, konkrétne od cintorína po kruhový objazd, spracuje dokumentáciu pre napojenie križovatky v Záblatí na diaľničný privádzač, na rekonštrukciu Mariánskeho námestia, na vybudovanie záchytných parkovísk Biskupice, Pred poľom a tiež na revitalizáciu Alúvia Orechovského potoka, Námestia sv. Anny a Ulice 1.mája.  

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!