Upresnenie k dani z nehnuteľností za stavebné pozemky

22. 2. 2008

V Trenčíne platí od 1.1.2008 nová sadzba dane z nehnuteľností za stavebný pozemok vo výške 64 Sk/m2. Odsúhlasilo ju Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v decembri vo VZN 12/2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


K uvedenému VZN bola Mestom Trenčín prijatá Smernica primátora Mesta Trenčín č. 2/2008, ktorou sa určuje jednotný postup pre zamestnancov správcu dane Mesta Trenčín k stanoveniu výmery stavebného pozemku pre účely daňovej povinnosti z dane z nehnuteľností.


V praxi to znamená, že ak mal občan alebo podnikateľ:


a/ vydané stavebné povolenie a v roku 2007 mu na základe žiadosti stavebný úrad vydal rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, ktorým zmenil parcelné číslo a znížil výmeru parcely na ktorej stavia, správca dane mu zníženú výmeru stavebného pozemku bude od 1.1.2008 akceptovať.


b/ vydané stavebné povolenie a v roku 2007 si odčlenil geometrickým plánom z parcely uvedenej v stavebnom povolení, časť parcely, ktorá je len pod stavbou a nechal si ju zapísať do katastra nehnuteľností, správca dane mu zníženú výmeru stavebného pozemku bude od 1.1.2008 akceptovať.


c/ vydané stavebné povolenie, správca dane mu bude akceptovať výmeru stavebného pozemku podľa zastavanej plochy stavby v zmysle predmetného stavebného povolenia od 1.1.2008


Konkrétny príklad: Ak rodina stavia svoj dom na 10 árovom pozemku,  ale plocha priamo pod rodinným domom má iba 100m2, vyššie uvedenú daň bude platiť iba z tejto časti. Teda nie z desiatich árov, ale zo 100m2. Nebude tak platiť ročne 64 tisíc korún,  ale iba 6.400 Sk ročne.  Presná čiastka bude každému stanovená výmerom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!