Tri trenčianske základné školy zrekonštruované z eurofondov

29. 10. 2009

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR) zverejnilo začiatkom mája v rámci Regionálneho operačného programu 2007 – 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Medzi úspešnými uchádzačmi sú aj tri trenčianske základné školy – ZŠ, Veľkomoravská, ZŠ, Novomeského a ZŠ, Hodžova. Na predložené projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu školy by mali celkovo získať príspevok vo výške 4 506 320 eur.


Predkladateľom žiadostí o nenávratný finančný príspevok je vo všetkých troch prípadoch Mesto Trenčín, ktoré je zriaďovateľom škôl. Nenávratný finančný príspevok, ktorý by mali školy dostať zo štrukturálnych fondov, pozostáva z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje 95% z celkových výdavkov na projekt. Zvyšných 5% spolufinancuje predkladateľ žiadostí. Dofinancovanie projektov ZŠ, Novomeského, ZŠ, Veľkomoravská a ZŠ, Hodžova vo výške 237 174 eur odsúhlasili poslanci ešte na júnovom zasadnutí trenčianskeho mestského zastupiteľstva.


„Nevyhovujúci technický stav budov týchto škôl a vysoké náklady na ich prevádzku neumožňujú zabezpečiť žiaducu kvalitu vzdelávania pre žiakov. Terajší stav striech, okien či nezateplená fasáda spôsobujú vysokú energetickú náročnosť priestorov a školy nútia vynakladať značné množstvo energie na teplo, čo spôsobuje, že nezostávajú finančné možnosti na skvalitňovanie vzdelávacích programov. Financovať odstránenie týchto nedostatkov nám však mestský rozpočet neumožňuje. Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukcie škôl zo štrukturálnych fondov je preto pre mesto veľmi dôležité,“ povedala Jana Marková z kancelárie primátora.


ZŠ, Veľkomoravská


Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne je najstaršou základnou školou v meste a tiež patrí k štyrom základným školám s najväčším počtom žiakov. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú 1 338 222 eur. Rekonštrukcia a modernizácia sa týka štyroch objektov školy. Vo všetkých budú vymenené vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie, rozvody a telesá ústredného kúrenia a bude upravená fasáda. V troch objektoch sa vymenia okná a dvere, strecha sa zateplí a zrekonštruuje. Vybudované budú aj nové priestory skrinkových šatní. V súčasných priestoroch s vešiakovými šatňami sa vytvoria kabinety, pracovňa riaditeľa, sekretariát, kancelária zástupcov riaditeľa a ekonómky, veľká zborovňa, klubovňa, bufet. Pribudne aj počítačová a jazyková učebňa, nová všeobecná učebňa a učebňa špeciálnych prác spojená s kuchynkou. V jednom z blokov prejde rekonštrukciou aj spojovacia chodba a vybuduje sa bezbariérový vstup pre imobilné osoby. Pre výučbu telesne postihnutých žiakov bude na prízemí zriadená učebňa. Prípravu teplej úžitkovej vody zabezpečia osadené solárne panely. Priemer úspory energie po rekonštrukcii z jednotlivých objektov bude 39,55%. Realizácia projektu je naplánovaná od roku 2010.


ZŠ, Novomeského


Projekt s predpokladanými celkovými výdavkami na realizáciu vo výške 1 487 087 eur je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu 10 objektov školy: troch školských pavilónov, pavilónu určeného na praktickú výučbu, telocvične a piatich spojovacích chodieb.


Po realizácii projektu bude zateplená fasáda, vymenené okná a vonkajšie dvere, zrekonštruované a zateplené strechy niektorých objektov a tiež vymenené umelé osvetlenie. V šatniach na prvom podlaží sa vymení dlažba. V jednom z pavilónov budú rekonštruované sanitárne zariadenia tak, aby mohli slúžiť pre telesne postihnutých žiakov. Pri vchode do tohto pavilónu sa umiestni rampa pre ZŤP, čím sa objekt sprístupní pre telesne postihnutých občanov a žiakov. Na strechu telocvične budú nainštalované solárne kolektory, ktoré budú využívané na ohrev teplej vody do spŕch. Z cvičnej kuchynky a jedálenského kútika sa vytvorí literárna učebňa a sklad učebníc, zabezpečí sa vybavenie jazykovej učebne.


Týmito úpravami sa zníži energetická náročnosť prevádzky školy a prevádzkových nákladov spojených s kúrením a prípravou teplej úžitkovej vody priemerne minimálne o cca 65,85%. Rekonštrukcia by mala prebiehať od roku 2010.


ZŠ, Hodžova


Realizácia projektu s celkovými nákladmi 1 918 185 eur rieši rekonštrukciu šiestich objektov školy: dvoch učebných blokov, starej telocvične, 9-triedneho pavilónu, novej telocvične, stravovacieho pavilónu a spojovacej chodby. Po realizácii projektu bude zateplená strecha a fasáda všetkých šiestich objektov, vymenené okná a vonkajšie dvere, zrekonštruovaná vnútorná kanalizácia a vodovod, vykurovacia sústava, vymenené interiérové osvetlenie v učebniach a nainštalované solárne zariadenie. Realizáciou predpokladaných stavebných úprav sa spotreba energie na vykurovanie celého areálu školy zníži priemerne o 40%. V rámci projektu budú taktiež realizované bleskozvody na jednotlivých objektoch. Rekonštrukciou dvoch učebných blokov a 9-triedneho pavilónu dôjde k technickému zhodnoteniu špecializovaných učební – 2 učební informačno-komunikačných technológií, chémie, fyziky a prírodopisu. Na prízemí 9-triedneho pavilónu bude tiež vytvorené WC pre imobilné osoby a ich pohyb po objekte bude zabezpečený pásovým schodolezom. Na ploche klasickej učebne situovanej na druhom podlaží bude zriadená multifunkčná učebňa s vybavením. Rekonštrukcia školy by sa mala začať v roku 2010.


/md/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!