Trenčín vstupuje do nového roka s vyrovnaným rozpočtom

1. 1. 2018

Rozpočet schválil mestský parlament 13. decembra 2017. Počíta s dokončením rekonštrukcie Mierového námestia, kúpou 48 nájomných bytov a ďalšími investíciami do ciest, chodníkov, parkovísk, cyklotrás, ihrísk a do čistoty a verejnej zelene. Z eurofondov budú obnovené materské školy Opatovská a Šafárikova.


Na vzdelávanie a sociálnu oblasť pôjde viac ako 53 % bežných výdavkov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 14,16 mil. eur. Čistota a starostlivosť o verejný priestor bude jednou zo základných úloh mesta v roku 2018. Rozpočtovaných je 6 celoplošných kosení. Na orezy stromov a kríkov poslanci schválili 350 tisíc eur. Údržba komunikácií bude na úrovni roka 2017 s dôrazom na pravidelné čistenie.


Výška sadzieb daní sa nemení s výnimkou sadzby dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté  porasty, kde bude znížená. Prevádzky na Mierovom námestí budú aj v roku 2018 oslobodené od dane za letné terasy. Z mestských zdrojov bude dofinancovaný projekt APROGEN, prenájom štadióna Gáboríka pre žiakov hokejových tried, energie na školách, údržba športových areálov a diétne stravovanie na školách.


DO ČOHO MESTO INVESTUJE


Z najzaujímavejších investičných akcií vyberáme: rekonštrukciu cesty na Ul. gen. Svobodu, rozšírenie bufetov, sociálnych zariadení a tienidiel v areáli letného kúpaliska, vybudovanie nových priechodov pre chodcov, vrátane priechodu pri Fiate v Kubrej, vybudovanie polopodzemných kontajnerov v mestskej časti Západ, Sever a Juh, rekonštrukcia spojovacej chodby a šatní v ZŠ Kubranská, oprava hrádze na Sihoti, presun  autobusovej zastávky na Hodžovej ulici, nová cesta spájajúca Opatovskú ul. s Armádnou a iné.


V Trenčíne pribudnú aj nové chodníky – Sigôtky + Záblatská,  Ul. gen. Svobodu – Východná, smerom do Nozdrkoviec v úseku ČOV. Ďalšie chodníky budú obnovené – Staničná, Zlatovská, chodník v Parku M. R. Štefánika, od kruhového objazdu pri Keramoprojekte po nemocnicu, Stromová ul., chodník na Bratislavskej ulici od Veľkomoravskej po kruhový objazd pri Lidli.


V r. 2018 bude pokračovať výstavba nových parkovacích miest – ul. J Halašu, Pred poľom, Opatovská, Pod Skalkou, Žilinská, Ul. gen. Svobodu, Gagarinova, Saratovská, Bazovského, Cintorínska, Novomeského, Soblahovská, Šmidkeho, Západná.


Investície pôjdu aj do ihrísk a športovísk – dokončenie workoutu a cvičiska pre seniorov na Juhu, vybudovanie pump treck dráhy pri skateparku, obnova lesného ihriska KIOSK.


DLH BUDE NIŽŠÍ


Mesto Trenčín má schválený vyrovnaný rozpočet v celkovej výške takmer 57,74 milióna eur. Výšku dlhu ku koncu roka 2018 prognózuje na úrovni 17 – 17,5 mil. eur, pričom na konci roka 2014 bol dlh vo výške 19,45 mil. eur. Dlhovú službu definovanú zákonom o rozpočtových pravidlách mesto prognózuje na konci roka 2018 vo výške 34,2% bežných príjmov predchádzajúceho roka. Na konci roka 2014 to bolo 52,87%.


Rozpočet mesta Trenčín nájdete na: http://www.trencin.sk/123342

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!