Trenčín bude mať nový územný plán

20. 2. 2007

          Mesto Trenčín ešte v roku 2006 požiadalo o financovanie novej územnoplánovacej dokumentácie zo zdrojov Operačného plánu Základná infraštruktúra pod gesciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že platný Územný plán sídelného útvaru bol vypracovaný a schválený v roku 1998 a vstúpil do platnosti v roku 1999. Za necelých 8 rokov jeho existencie nastalo veľa zmien, ktoré už nie je racionálne riešiť zmenami a doplnkami.


          Začiatkom tohto roka bolo financovanie nového územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) z vyššie uvedených zdrojov potvrdené oznámením o úspešnosti projektu v objeme 2,7 mil. Sk. „Mesto Trenčín v súčasnosti intenzívne komunikuje s ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Rozhovory smerujú k doplneniu návrhu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na úspešný projekt, k dohode o jej finálnom znení,“ konštatoval prednosta MsÚ František Sádecký. Keďže spracovanie i samotné obstaranie dokumentácie tohto rozsahu je náročné, mesto  sa na túto úlohu pripravuje zodpovedne a chce poznať široké spektrum názorov z odbornej i laickej verejnosti. Preto samotnému obstarávaniu ÚPN SÚ bude predchádzať prípravná etapa, ktorá  mestu prehĺbi poznatky z tejto problematiky. Obstarávanie samotnej územnoplánovacej dokumentácie taktiež vyžaduje odbornú spôsobilosť, preto sú už v súčasnosti na túto činnosť vyškolení dvaja pracovníci.


          Projekt nového územného plánu musí byť spracovaný do 31.8. 2008, jeho pripomienkovanie až po definitívne schválenie Krajským stavebným úradom predstavuje približne ďalší rok alebo dva. „Územnoplánovacia dokumentácia v štádiu konceptu riešenia podlieha podľa platnej legislatíve aj posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Všetky nové územné plány tak musia byť spracovávané s väčším dôrazom na hlavný cieľ územného plánovania – sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,“ priblížila víziu budúceho územného plánu vedúca útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriana Mlynčeková. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!