Trenčín ako prvé krajské mesto uplatní systém manažérstva kvality

26. 4. 2006

           Mestský úrad v Trenčíne má ako prvé z krajských miest na Slovensku vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2000 a trvalo zlepšuje jeho výkonnosť. Počas dnešnej tlačovej konferencie certifikát kvality ISO 9001:2000 odovzdal primátorovi Trenčína BRANISLAVOVI CELLEROVI a prednostke MsÚ IVETE ORGONÍKOVEJ líder auditorov spoločnosti BVQI Slovakia s.r.o. JÁN PISOŇ.


           Mestský úrad má stanovené a preverené vzájomné pôsobenie medzi všetkými procesmi vplývajúcimi na kvalitu poskytovaných produktov a zlepšovanie výkonnosti systému manažérstva kvality. Nadväznosť procesov je stanovená v jednotlivých smerniciach primátora pomocou identifikácie vstupov a výstupov. Sú definované vstupy a výstupy so stanovením zodpovedností ich včasného dodávania, ako aj kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívnej realizácie a riadenia týchto procesov.


            Systém manažérstva kvality je aplikovaný len na útvary Mestského úradu v Trenčíne, kanceláriu primátora a kanceláriu prednostu MsÚ a netýka sa mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií MsZ, výborov mestských častí, zástupcu primátora, obchodných spoločností, primátora mesta, dlhodobo uvoľneného poslanca, mestskej polície a spoločného obecného úradu.


          Všetky procesy sú zdokumentované v smerniciach primátora. Sú monitorované prostredníctvom sledovania ukazovateľov výkonnosti procesov, v rámci analýz a vyhodnocovania procesov. Na zlepšovanie procesov sa využívajú zistenia auditov, výsledky analýz a vyhodnocovania procesov, nápravné a preventívne činnosti, výsledky z preskúmania systému manažérstva kvality manažmentom, výsledky z prieskumu spokojnosti klientov. Rámec pre zlepšovanie procesov obsahuje politika kvality, nástrojom zlepšovania procesov sú aj ciele kvality a preventívne opatrenia.


           V prípade externého zabezpečenia realizácie procesov alebo ich častí je s príslušným dodávateľom uzatvorená zmluva v zmysle platnej legislatívy. Riadenie takýchto externe zabezpečovaných procesov (resp. zodpovednosť za dohľad pri ich realizácii) konkrétne popisujú smernice primátora, ktorých sa takáto forma zabezpečenia týka.


         Vedenie MsÚ aj touto tlačovou správou prezentuje pripravenosť a záväzok zabezpečovať a permanentne zlepšovať všetky procesy vplývajúce na kvalitu produkcie v súlade s normou ISO 9001:2000 a tak plniť požiadavky klientov, legislatívne požiadavky a trvalo zvyšovať spokojnosť všetkých klientov – obyvateľov Mesta Trenčín.


x x x


Dodatok k tlačovej správe:


          Cetifikačná spoločnosť BVQI je celosvetovou jednotkou či už počtom svojich zákazníkov, zastúpení ako aj akreditácií. Jej poslaním je vytváranie pridanej hodnoty pre svojich klientov oceňovaním, zvyšovaním a certifikáciou ich bezpečnosti a výkonnosti.
          BVQI už viac ako 14 rokov certifikuje a dohliada na systémy manažérstva kvality svojich zákazníkov. Certifikát BVQI na systém manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem radu ISO 9000 vo svete udržuje takmer 50 000 organizácií. Metodika a riadenie certifikácie systémov manažérstva kvality podľa noriem radu ISO 9000 je medzinárodne uznaná 30 národnými akreditačnými orgánmi. BVQI disponuje v SR miestnymi kvalifikovanými audítormi pre certifikáciu podľa požiadaviek noriem ISO 9000, ISO/TS 16949, QS 9000 a VDA. BVQI patrí medzi prvé certifikačné organizácie, ktoré získali akreditáciu pre certifikáciu podľa požiadaviek QS 9000. Pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem VDA má BVQI príslušnú akreditáciu v Nemecku. IATF (International Automotive Task Force) schválila BVQI ako certifikačnú spoločnosť, ktorá je kvalifikovaná pre uskutočňovanie auditov systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO/TS 16949. BVQI je členom IASG (International Automotive Sector Group).


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!