Súťaž na grafiku na vratné poháre pre Trenčín

30. 8. 2022

reklamna grafika s plastovym poharom s farebnou grafikou o pamiatkach v trencineMesto Trenčín vyhlasuje malú súťaž autorskej grafiky pre potlač vratných pohárov. Na jeseň tohto roka pribudne do kolekcie nová grafika, môže byť práve Tvoja!

Plocha na vratných pohároch je dobrá príležitosť ukázať Tvoje nadanie. Tento rok zakúpi mesto na podujatia 5 250 vratných pohárov. Budú použité už na Vianočných trhoch 2022. Grafiku na pohároch uvidia ročne desaťtisíce ľudí, ktorí navštívia mestské podujatia a zakúpia si nápoj. Výsledok súťaže a finálny vizuál budú mesto Trenčín a Trenčín 2026 propagovať online a off-line na sociálnych sieťach a v novinách so spoločným záberom 45 000 sledovateľov online a 26 600 domácností.

Na príprave súťaže sa spolupodieľa tím Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Tematické a umelecké zadanie

„Na prírode záleží“

 • jedno zo špecifík Trenčína je prítomnosť prírody, lesoparku Brezina, rieky Váh, chránenej oblasti Trenčiansky luh, či okolitých Bielych Karpát
 • jeden zo strategických cieľov Európskeho hlavného mesta Trenčín 2026 je #naprirodezalezi / #naturematters
 • motív spájajúci sa s mestom Trenčín je vítaný, nie je však podmienkou
 • grafika by mala mať neutrálnu až pozitívnu náladu
 • prístupná pre široké publikum
 • farebná škála nie je obmedzená
 • grafika môže obsahovať krajinársku maľbu/kresbu, prírodu v urbánnom prostredí, flóru, faunu, nočnú krajinu, utopickú krajinu, inšpiráciu ročnými obdobiami, vodné toky, typografiu a iné, tieto návrhy obsahu nie sú exkluzívne, slúžia pre inšpiráciu autora
 • motív môže odzrkadľovať rôzne veľkostné škály, od veľkosti chrobáka až po urbanistické bloky v prírode
 • povolené sú všetky výtvarné techniky
 • prihlásenie čistej fotografie bez výtvarnej úpravy nie je prípustné, fotografia s výtvarnými úpravami je prípustná

Podmienky účasti v súťaži a licencie

 • súťaž je otvorená pre právnické a fyzické osoby
 • súťaže sa môže zúčastniť aj osoba mladšia ako 18 rokov, v tomto prípade dielo prihlasuje do súťaže zákonný zástupca osoby
 • súťažiaci musí byť autorom grafiky a musí vlastniť všetko duševné vlastníctvo grafického návrhu
 • každý súťažiaci môže zaslať len jeden grafický návrh
 • grafika nemusí byť nová, použitie existujúcej grafiky z portfólia autora je prípustné, musí však spĺňať tematické a technické zadanie
 • zaslaním návrhu uchádzač súhlasí s obsahom licenčnej zmluvy, ktorej podpisom bude podmienené vyplatenie odmeny súťaže, obsah licenčnej zmluvy je nemenný, v prípade maloletého užastníka, resp. podpise zmluvy zákonnym zástupcom, bude licenčná zmluva upravená tak, aby obsahovala právne náležitosti s tým spojené
 • do súťaže sa môže zapojiť účastník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je však povinný akceptovať slovenské znenie podmienok súťaže a licenčnú zmluvu v slovenskom jazyku
 • súťažiaci súhlasí so zverejnením grafík prvého, druhého a tretieho miesta pri vyhodnotení súťaže, s vyhlasovateľom súťaže bude dohodnutý taký spôsob zverejnenia, aby sa minimalizovala možnosť jednoduchého skopírovania grafiky
 • súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci mesta Trenčín, CIT n.o., členovia poroty a osoby v priamom rodinnom kontakte s týmito osobami
(PDF, 109 KB)

Odmena

 • víťazný návrh 400€
 • druhý v poradí 150€
 • tretí v poradí 100€

Odmeny sú vrátane odvodov a dane z pridanej hodnoty a sú finálne. Akékoľvek ďalšie daňové a nedaňové povinnosti nesie uchádzač. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť druhé a tretie miesto.

Zloženie poroty a kritériá

Porota bude prihliadať na splnenie tematického zadania, kvalitu umeleckého návrhu, atraktivitu návrhu pre široké publikum, vhodnosť návrhu na pohár a splnenie technického zadania.

Nezávislí na vyhlasovateľovi (v abecednom poradí)

Závislí na vyhlasovateľovi (v abecednom poradí)

 • Radoslav Jánoš, grafik mesta Trenčín
 • Patrik Žák, druhý zástupca primátora mesta Trenčín

Lehoty súťaže

 • termín odovzdania súťažných návrhov: streda, 21. september 2022, 8:30 h
 • termín na vyhlásenie výsledkov súťaže: piatok, 23. september 2022
 • lehota na uzavretie licenčnej zmluvy: 7 pracovných dní od vyhlásenia výsledku súťaže

Technické zadanie

 • plne farebná grafika v CMYK farbách v rozmeroch podľa šablóny
 • návrh odovzdať vo formáte PNG (bitmapa) alebo PDF (vektory)
 • minimálne 300 dpi alebo plne vektorové podklady
 • približný pomer strán grafiky 1:1,75
 • maximálna veľkosť súboru: 50 MB
 • pri navrhovaní treba brať do úvahy zakrivenie pohára, preto bude grafika smerom ku spodnej strane pohára mierne deformovaná, viď. ilustračné video
 • fyzický rozmer pohára: horný priemer 74 mm, spodný priemer 53 mm
 • ak bude grafika obsahovať patterny, geometrie a podobne, počítajte s tým, že pôvodná obdĺžniková grafika bude zakrivená na tento rozmer – čistý fyzický rozmer grafiky po tlači na pohár: zakrivený horný okraj grafiky 213 mm, zakrivený spodný okraj grafiky 160 mm, výška grafiky 123 mm
(PDF, 98 KB)

Prihlásenie grafiky do súťaže

Prihlásenie sa do súťaže je možné výlučne elektronicky, pomocou formulára. Žiadne iné formy zaslania návrhu nebudú akceptované. Návrhy prihlásené po termíne na odovzdanie nebudú do súťaže zaradené.

Prihlasovanie bolo ukončené, ďakujeme za váš záujem.

Poháre z predošlých rokov

Kontaktná osoba

Patrik Žák, patrik.zak@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!