Stanovisko primátora Mesta Trenčín k podnikateľskému zámeru firmy Trens je negatívne

7. 2. 2007

          Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav CELLER vydáva nasledovné stanovisko k podnikateľskému zámeru firmy Trens o projekte zberného dvora, resp. skladu na dočasné uskladnenie aj nebezpečných odpadov:


          „Firma Trens doručila Mestu Trenčín ešte v roku 2006 žiadosť o rekonštrukciu a rekoluadáciu priestorov okolo bývalých zásobníkov na mazut vo svojom areáli. Zo žiadosti, ku ktorej sme sa vyjadrili, nevyplývalo, že by tieto priestory slúžili na skladovanie alebo likvidáciu nebezpečných odpadov. V týchto dňoch sme sa vyjadrovali k vplyvom na životné prostredie na projekt v rozsahu zberného dvora. Podnikateľský zámer firmy Trens však hovorí aj o sklade na zber, triedenie a dočasné uskladnenie aj nebezpečných odpadov. Ako primátor nedopustím, aby v susedstve sídliska alebo obytnej zóny bola takáto činnosť vyvíjaná. V tesnej blízkosti je aj hospic a nám v prvom rade musí ísť o zdravie ľudí a zlepšovanie životného prostredia. Dodnes nepoznáme ani odpoveď na otázku, prečo firma Trens považuje lokalitu v blízkosti obytných domov a hospicu za vhodnú na dočasné skladovanie aj nebezpečných odpadov, nehovoriac o možnej havárii a jej dopade na okolie. Po zvážení všetkých okolností a konzultáciách s odbornými pracovníkmi mesta som podpísal nesúhlasné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby, vzhľadom na negatívne vplyvy zberného dvora v areáli firmy Trens na životné prostredie. Toto stanovisko Mesta Trenčín sme už zaslali aj manažmentu firmy Trens a odborným pracovníkom Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne.“ 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!