Stanovisko k prenájmu parkovacích miest na území mesta Trenčín

10. 1. 2008

Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Týmto zákonom je hl. Občiansky zákonník.


Uznesenie Ústavného súdu, v ktorom sa uvádza, že to, že obec je vlastníkom a správcom miestnych komunikácii ešte neznamená, že môže za zákonom nezakázané zastavenie a státie na týchto komunikáciách vyberať bez výslovného zákonného zmocnenia akokoľvek nazvané platby bez poskytnutia protihodnoty nie je v rozpore so spôsobom, ktorý zaviedlo Mesto Trenčín, nakoľko práve § 30 ods. 2  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zákonným zmocnením na prenájom verejného priestranstva, ktoré dáva mestu (obci) možnosť prenajať pozemok, ktorý prenajatím zároveň stráca charakter verejného priestranstva.


Okrem uvedeného priestory parkovísk, na ktorých Mesto Trenčín prenajíma parkovacie miesta sú monitorované kamerovým systémom.


Držiteľ, resp. vodič motorového vozidla teda okamihom odparkovania motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste na určenom parkovisku uzatvára s Mestom Trenčín nájomnú zmluvu, podľa ktorej je povinný platiť nájomné a toto priestranstvo stráca po dobu nájmu charakter verejného priestranstva.


Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 17.12.2007 uznesením č. 191 Cenník za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Týmto uznesením bola určená cena za 1 hodinu prenájmu 1 parkovacieho miesta.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!