Správa k plneniu rozpočtu mesta Trenčín za rok 2004

26. 4. 2005

          Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2004 kladný hospodársky výsledok vo výške 50 294 tis. Sk. Celkové príjmy mesta dosiahli v roku 2004 výšku 628 244 tis. Sk, z toho bežné príjmy boli vo výške 554 963 tis. Sk, kapitálové príjmy boli vo výške 73 281 tis. Sk.


Bežný rozpočet predstavoval k 31.12.2004 prebytok 4 705 tisíc korún.    


Vysoké plnenie bežných príjmov (98,9 %) bolo dosiahnuté i napriek neuhradeným pohľadávkam mesta vyplývajúcim zo zlej platobnej disciplíny niektorých daňovníkov za poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu (k 31.12.2004 boli pohľadávky mesta za poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v celkovej výške 15 383 tis. Sk) a z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, kde len za prenájom bytových priestorov predstavuje neuhradený nájom čiastku 3 311 tis. Sk. Vysoké plnenie príjmovej časti bolo dosiahnuté i vymožením pohľadávok, keď v roku 2004 boli mestom vymožené pohľadávky vo výške 10 021 tis. Sk.


Bežné výdavky boli v roku 2004 realizované v súlade s rozpočtom, nečerpaná čiastka vo výške cca 9,5 mil. Sk predstavuje najmä výdavky vecne spojené s koncom kalendárneho roka 2004 a uhradené v rámci záväzkov začiatkom roka 2005.


Kapitálový rozpočet bol v roku 2004 schodkový vo výške 64 867 tisíc korún a bol v zmysle zákona dofinancovaný zostatkom hospodárenia mesta z roku 2003 a investičným úverom.


Nižšie plnenie kapitálových príjmov vo výške 73 281 tis. Sk oproti plánovaným 100 000 tis. Sk bolo spôsobené najmä nerealizovaním predaja niektorých budov resp. nebytových priestorov v roku 2004.


          Kapitálové výdavky boli v roku 2004 čerpané vo výške 138 148 tis. Sk, nedočerpanie oproti plánovanej čiastke 227 708 tis. Sk bolo spôsobené najmä nerealizovaním investičných výdavkov na Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín ako aj neukončením resp. nerealizovaním niektorých investičných akcií v roku 2004.


           Mestské príspevkové organizácie Mestské hospodárstvo, Správa mestských lesov a Základná umelecká škola dosiahli za rok 2004 mierny prebytok hospodárenia, k 31.12.2004 boli príspevkové organizácie Mestské hospodárstvo a Správa mestských lesov zrušené a od 1.1.2005 vytvorená nová rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!