Slovenská ratingová agentúra zvýšila hodnotenie Trenčína

3. 5. 2007

          Slovenská ratingová agentúra, a.s. (SRATM), integrálna súčasť European Rating Agency (ERATM) Londýn (UK), ktorá je prvou ratingovou agentúrou so zameraním na trhy Strednej, Východnej Európy a Balkánu zvyšuje krajskému mestu Trenčín ratingové hodnotenie s platnosťou od 3. mája 2007 nasledovne:


 


Dlhodobý korunový rating: A-        (stabilný výhľad)


Dlhodobý devízový rating:   BBB+ (stabilný výhľad)


Krátkodobý rating:              S2


          Krajskému mestu Trenčín bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo krajskému mestu Trenčín priradené ratingové hodnotenie BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie krajského mesta Trenčín je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.


Zdôvodnenie:  • Strategický dokument – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2004-2006 a 2007-2015 sa stal významným nástrojom všestranného rozvoja mesta Trenčín. Napĺňanie konkrétnych úloh strategického dokumentu umožňuje zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta a lepšie životné podmienky pre všetkých obyvateľov mesta.
  • Finančné hospodárenie mesta hodnotí agentúra ako stabilné. Mesto Trenčín k ultimu roka 2006 vykázalo prebytok v objeme 152 633 tis. Sk, vrátane nevyčerpanej účelovej dotácie z MH SR na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom mesta Trenčín vo výške 89,8 mil. Sk. K ultimu roka 2006 mesto dodržiavalo pravidlá rozpočtového hospodárenia, hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným príjmom predstavovala 42,09 % a hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom 17,39 %.
  • Mesto v roku 2006 vypracovalo rozpočet mesta Trenčín na roky 2007-2009 v štruktúre programového rozpočtovania, aj keď zákonná povinnosť jeho vypracovania vyplýva až v roku 2008. Mesto sa týmto spôsobom vopred pripravuje na nové legislatívne zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel.
  • Projekt procesného riadenia, ktorého cieľom boli najmä ekonomizácia procesov MsÚ a priblíženie sa k občanovi, bol v roku 2006 zavŕšený získaním certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000. V roku 2006 mesto pokračovalo v budovaní klientskeho prístupu k občanom mesta. Okrem vybudovania moderného klientskeho centra mesto sprevádzkovalo aj Centrum rozvoja mesta. Mesto Trenčín tak pokračuje vo svojom klientskom prístupe pri poskytovaní služieb verejnosti.


+ V roku 2006 mesto pokračovalo v budovaní klientskeho prístupu k občanom mesta. Okrem vybudovania moderného klientskeho centra sprevádzkovalo aj Centrum rozvoja mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!