Sankcie pre neplatičov

1. 8. 2006

          Mesto Trenčín prijatím všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znížilo poplatok za komunálne odpady na rok 2006 zo 620 na 570 Sk na osobu a rok. Zároveň zjednodušilo podnikateľom možnosť uplatnenia množstvového zberu z predmetného poplatku.


          Poplatkovú povinnosť na rok 2006 vyrubilo mesto platobnými výmermi a dohodami o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu, v ktorých bol termín splatnosti tohto poplatku určený v dvoch splátkach. Prvá splátka mala byť zaplatená do 15 dní odo dňa doručenia a II. splátka do 31. 7. 2006.


          Termín splatnosti 31. 7. 2006 uplynul a samospráva eviduje vysokú výšku nedoplatkov. Preto Mesto Trenčín upozorňuje občanov a podnikateľov, aby vo vlastnom záujme zaplatili evidované nedoplatky, pretože v prípade ich nezaplatenia Mesto Trenčín vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy v zmysle platných právnych predpisov.


          Pri výrube sankčného úroku mesto zohľadní podané žiadosti o oslobodenie alebo zníženie poplatku na rok 2006, ktoré spĺňajú náležitosti VZN č. 8/2005 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!