Rokovanie zastupiteľstva zvolá primátor na 15. novembra

8. 11. 2010

Na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne bola 4. novembra 2010 doručená žiadosť dvanástich mestských poslancov o zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva. Navrhli aj program rokovania, v rámci ktorého chcú prerokovať aj návrh rozpočtu na rok 2011.


12 poslanci mestského zastupiteľstva žiadajú zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva s takýmto programom:  1. Otvorenie

  2. Návrh rozpočtu na rok 2011

  3. Informácia o hospodárení mesta a možnosť navrhnutia ozdravného režimu

  4. Prejednanie kontokorentného úveru

  5. Rôzne

  6. Interpelácie poslancov

Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler zvolá rokovanie zastupiteľstva na 15. novembra 2010 v zmysle zákona. „Chcem však verejnosť upozorniť, že poslanci, ktorí zastupiteľstvo zvolávajú, sa zaujímajú o uvedené témy necelý mesiac pred voľbami a navyše navrhovaný bod č. 2. Návrh rozpočtu na rok 2011 nemôže byť prerokovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení,“ uviedol k tejto téme B. Celler. Zákon o obecnom zriadení totiž hovorí: ,,…pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť..“


„Mesto Trenčín v intenciách zákona pripravuje rozpočet. Poslanci boli oboznámení, že príprava prebieha v súlade s odsúhlaseným harmonogramom, ktorý je zverejnený na web stránke mesta už niekoľko mesiacov. Rozpočet môže byť schválený na plánovanom decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Tak ako každý rok,“ doplnil informácie primátor.


Zároveň dodal, že samotní poslanci navyše v minulosti schválili VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta, ktoré upravuje celý rozpočtový proces mesta a vyššie uvedený návrh poslancov  nie je ani  v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.


Tento akt poslancov vnímam výlučne ako ich predvolebnú kampaň. Žiaľ, vôbec im nejde o serióznu debatu, ale o opätovné  predvádzanie sa pred voľbami,“ uzavrel tému B. Celler.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!