Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trenčín

27. 9. 2019

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania má povinnosť neustále sledovať, či sa nezmenili predpoklady, na základe ktorých bolo navrhované usporiadanie územia, vyplývajúce z platnej územnoplánovacej dokumentácie. Túto povinnosť ukladá zákon č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, § 30, ods. 4.

Aktuálne má mesto Trenčín platný Územný plán (ÚPN), schválený uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016 a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018.

Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je nutné riešiť podľa zákonov č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, musí mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom aktualizácie vo svojej územnoplánovacej dokumentácii. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov (ZaD) vyplývajúceho najmä zo stavebného zákona, sa mesto Trenčín ako orgán územného plánovania musí riadiť ustanoveniami § 30 a § 31, s postupom podľa § 22 – § 28 primerane. Verejnosť má právo sa ku všetkým zmenám a doplnkom vyjadriť a písomne podať pripomienku a má právo sa zúčastniť verejného prerokovania návrhu ZaD. Pre ZaD ÚPN zákon nevyžaduje spracovať prípravné práce, prieskumy a rozbory, zadanie a koncept.

V čase od 1. 10. 2019 – 2. 12. 2019 môže verejnosť podať podnet na Zmeny a doplnky ÚPN, pričom môže ísť len o podnety týkajúce sa zmien funkčného využitia, zmien časovania z výhľadovej etapy do návrhu, a to zo strany konkrétnych vlastníkov a verejnosti. V zmysle právneho komentára zákona nemôže ísť o podnety k urbanistickej koncepcii územia (t. j. základnej koncepcii vyplývajúcej z platného ÚPN a jednotlivých stupňov spracovania), ktoré by vyžadovali obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu. Podnety verejnosti adresované na Útvar územného plánovania je nutné podať písomne vo vyššie stanovenom termíne v podateľni hlavnej budovy MsÚ na Mierovom námestí č. 2, alebo emailom na adresu adriana.mlyncekova@trencin.sk

Všetky kroky týkajúce sa Zmien a doplnkov k ÚPN mesta Trenčín budú zverejňované na úradnej tabuli mesta a webovej stránke, s možnosťou podania informácií na Útvare územného plánovania na Farskej ulici 10.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!