Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne

31. 3. 2006

           Rokovanie Združenia primátorov krajských miest, známe pod skratkou K-8, sa 30. – 31. marca konalo v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.     


           Okrem zastupujúceho primátora Košíc Františka Knapíka na Považie pricestovali všetci primátori krajských miest. O nariadení Vlády SR o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve, otázkach financovania školstva a kompetenciách miest v oblasti MHD diskutoval hostiteľ Branislav Celler Andrejom Ďurkovským z Bratislavy, Štefanom Bošnákom z Trnavy, Jánom Slotom zo Žiliny, Ferdinandom Vítekom z Nitry, Jánom Králikom z Banskej Bystrice a Milanom Benčom z Prešova.


            Po skončení rokovania vydali primátori spoločné komuniké.


 Nariadenie Vlády SR o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve


           Združenie primátorov krajských miest konštatuje, že skúsenosti po prvom roku aplikácie fiškálnej decentralizácie ukazujú tento systémový krok ako správny. Napriek tomu, že neboli kritériá nastavené z pohľadu primátorov krajských miest ideálne, všetky subjekty samosprávy majú príjem z podielu daní fyzických osôb vyšší, ako tomu bolo v minulých rokoch. Združenie primátorov krajských miest odporúča Vláde SR pokračovať v spresňovaní a prispôsobovaní kritérií rozdelenia podľa skutočne vykonávaných funkcií v sídlach aj na základe dôslednej analýzy výsledkov aplikácie jednotlivých kritérií rozdeľovania.


          Špecifické problémy Bratislavy (napr. starostlivosť o všetky druhy komunikácií, zabezpečovanie funkcií hlavného mesta, atď.) zohľadniť zvýšením koeficientov


          Kým sa v praktickom uplatňovaní nepotvrdí objektívnosť týchto kritérií, odporúča Združenie primátorov krajských miest ponechať právnu formu tejto normy ako Nariadenie Vlády SR. Takto zaručuje flexibilitu v možnosti nápravy prípadných drobných nedokonalostí. K navrhovanému schváleniu formou zákona pristúpiť až po dosiahnutí všeobecného konsenzu správnosti kritérií rozdeľovania.


OTÁZKY FINANCOVANIA ŠKOLSTVA


           Nárast normatívov pre rok 2006 o 3,8% v rámci základných škôl je nedostatočný. Je potrebné do nárastu normatívov zohľadňovať minimálne medziročnú infláciu a zvýšenia rozhodnuté zákonmi, ako je napr. valorizácia miezd.


          Primátori krajských miest odmietajú navyšovanie finančných prostriedkov formou dohadovacieho konania tým subjektom, ktoré nepristúpili k potrebným opatreniam. Združenie primátorov krajských miest to vníma ako potrestanie tých, ktorí racionalizačné opatrenia vykonali a zvýšili efektívnosť vynakladania financií na prenesené kompetencie.


KOMPETENCIE MIEST V OBLASTI MHD


          Združenie primátorov krajských miest navrhuje, aby povinnosť uzatvárať zmluvy o výkone vo verejnom záujme a poskytnutí náhrady preukázanej straty MHD bolo zo Zákona č. 168/96 Z.z. o cestnej doprave (konkrétne § 15 a § 30) vypustené. Zmluvné vzťahy na MHD navrhujú primátori krajských miest uzatvárať na základe Obchodného zákonníka, to znamená dohodou dvoch partnerov – mesta a spoločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti MHD v danom meste. Táto zmena zabezpečí vyššie postavenie miest pri vyjednávaní o zmluvných podmienkach. Súčasná právna úprava zabezpečuje väčšiu právnu a ekonomickú ochranu druhej zmluvnej strane – dopravcovi.+ O výsledkoch svojho rokovania informovali primátori na tlačovej konferencii (zľava) J. Králik, J. Slota, A. Ďurkovský, B. Celler, Š. Bošnák a M. Benč. Nitriansky primátor odcestoval z Trenčína kvôli neodkladným pracovným povinnostiam ešte pred konaním konferencie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!