Primátor ocenil pedagógov materských a základných škôl

28. 3. 2019

Pri príležitosti sviatku všetkých učiteľov pozval primátor mesta Trenčín v utorok 26. marca 2019 do obradnej siene Mestského úradu dvanásť pedagógov z trenčianskych materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, aby ocenil ich prácu.

Podľa Richarda Rybníčka je vzdelávanie v Trenčíne na vysokej úrovni. Svedčia o tom výsledky a umiestnenia žiakov a škôl na najvyšších priečkach v rôznych hodnoteniach, ktoré sa na Slovensku robia. „Po rodine, ktorá dáva absolútny základ každému dieťaťu, je na druhom mieste vzdelávanie. Ďakujem vám za to, že dodávate mestu vzdelaných a kvalitných ľudí, ďakujem za všetko, čo pre toto mesto robíte,“ povedal vo svojom príhovore. Pedagógom zaželal zdravie, šťastie a neutíchajúcu vnútornú motiváciu pre vykonávanie učiteľského povolania. 

ocenení učitelia 19

Ocenení pedagógovia:

PaedDr. TATIANA BARINKOVÁ pôsobí 17-ty rok ako učiteľka v Materskej škole na Soblahovskej ulici. Svoj široký okruh záujmov od výtvarného umenia cez hudbu, filmové umenie až po šport – najmä turistiku využíva vo výchovnom pôsobení na deti. Výtvarnými prácami detí sa úspešne zúčastňuje výtvarných súťaží napr.: Vesmír očami detí, Príroda, životné prostredie a deti či Písmenková víla. Aktívne sa podieľa na implementácii  vypracovaných projektov Ochranári a Separujeme denne trošku do edukačného procesu. Tematickými vychádzkami do blízkeho lesoparku Brezina vytvára u detí citlivý prístup k prírode a vedie ich k ochrane prírodného a  životné prostredia. Je vedúcou metodického združenia v materskej škole. Začínajúcim učiteľkám pri zvyšovaní ich kvalifikácie odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti z praxe, ako učiteľka špecialista je uvádzajúcou učiteľkou v adaptačnom vzdelávaní začínajúcich učiteliek.

1 Tatiana Barinková

Mgr. BARBARA BRUSILOVÁ je od roku 2017 riaditeľkou Materskej školy na Medňanského ulici. V školstve pracuje od roku 2005. Ako učiteľka v MŠ na Šmidkeho ulici vypracovala a zrealizovala projekt s finančnou podporou Mesta Trenčín Z rozprávky do rozprávky. Výsadbou kvetov a maľbami na detských herných prvkoch a betónovej ploche zveľaďovala exteriér a interiér materskej školy. Ako riaditeľka materskej školy sa sústredila na prípravu, koordináciu a realizáciu viacnásobných rekonštrukčných prác s cieľom revitalizácie a obnovenia exteriéru a interiéru materskej školy. Zapája sa do rôznych inovatívnych projektov. S deťmi sa zameriava na ľudové tradície, kroje, piesne a ľudové tance. Úspešne sa zúčastňuje výtvarných súťaží a výstav s výtvarnými dielkami svojich detí. Venuje sa príprave a dizajnu novej webovej stránky materskej školy a jej spravovaniu. Medzi jej záľuby patrí príroda, kvety, kreatívne práce a výroba vlastných učebných pomôcok.

2 Barbara Brusilová

Mgr. ZUZANA ČASTULÍNOVÁ pracuje v školstve od roku 2008. Od roku 2016 zastáva funkciu riaditeľky Materskej školy na Opatovskej ulici. V spolupráci s MPC vytvorila a vydala metodickú príručku k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti k ISCED-0.  Aktivity, ktoré v rámci pilotnej fázy vzdelávacieho programu overovala v praxi, sú uverejnené ako inšpiratívne v metodikách Štátneho pedagogického ústavu. Zapojila sa do projektov s cieľom vytvorenia environmentálneho chodníka, rozvíjania grafomotorických zručností detí,  či so zameraním na bezpečnosť na ceste. Jej empatický a ústretový vzťah sa neprejavuje iba v pedagogickej práci ale aj v pomoci opusteným zvieratkám. Vo svojom voľnom čase, v spolupráci so združeniami na pomoc zvieratám, pomáha materiálne, s dočasnými opaterami, aj so záchranou v teréne všetkým zvieratkám, ktoré to potrebujú. Lásku a opateru venuje aj doma deviatim zachráneným labkám.

3 Zuzana Častulínová

EVA DOBIAŠOVÁ pracuje ako vychovávateľka v školskom klube v Základnej škole na Ulici L. Novomeského nepretržite od roku 1980. Celý život sa s nadšením a láskou venuje práci s deťmi, ich vzdelávaniu a výchove. V rokoch 2002 až 2004 pôsobila ako riaditeľka samostatného ŠKD pri ZŠ Novomeského, po jeho priradení ku škole pracuje ako vedúca ŠKD. Aktívne sa podieľa na organizovaní tvorivých vianočných a veľkonočných dielní s rodičmi a deťmi, je spolutvorkyňou estetizácie  školských priestorov. Dlhoročne vedie krúžok Hry vo vode a Eko-turistický krúžok.  Pod jej vedením sa každoročne organizujú rôzne celoklubové projekty nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov a širokú verejnosť. Najznámejším je podujatie „Oci, mami, športuj s nami“.

4 Eva Dobiašová

MARTA DOVINOVÁ pracuje ako vychovávateľka v Školskom klube Sedmička v Základnej škole na Hodžovej ulici. V deťoch dokáže nájsť skrytý talent, vedie ich k zodpovednosti za seba samých. Ako bývalá aktívna atlétka odovzdáva deťom radosť zo športu, cieľavedomosť, dôslednosť, tímové myslenie, prebúdza v nich nadšenie a potešenie z pohybu. Už dlhé roky sa venuje príprave veľkého množstva chlapcov i dievčat vo florbale. Vie nadchnúť deti do všetkých mimoškolských kultúrnych vystúpení, nacvičuje s nimi veľké množstvo scénok či tanečných kreácií, pripravuje kostýmy, vyrába rekvizity. Jej tvorivé pedagogické pôsobenie sa rozvíja aj v oblasti pracovno-technickej, estetickej alebo environmentálnej.

5 Marta Dovinová

MIRIAM FILIPOVÁ učí v Základnej škole na Východnej ulici. V školstve pracuje od roku 2003. Pohotovo reaguje na nové trendy vo vyučovaní informatiky a presadzuje tvorivé metódy vo výučbe. Je vedúcou predmetovej komisie výchovných predmetov a koordinátorkou žiackej školskej rady. Jej zásluhou sa žiaci aktívne podieľajú na živote školy, skrášľujú okolie, zapájajú sa do charitatívnych zbierok. Popri svojich bežných povinnostiach každoročne ochotne pomáha organizovať južanské kultúrne podujatia Veľký rodinný karneval a Prvoaprílovú párty, ktoré otvárajú školu širokej verejnosti. Jej schopnosť riešiť aktuálne  a nové výzvy  je príkladom pre mnohých zamestnancov.

6 Miroslava Filipová

Mgr. ANGELIKA KOPRIVŇANSKÁ pracuje v školstve viac ako 30 rokov, od roku 1999 je vo funkcii riaditeľky Materskej školy na Ulici J. Halašu. So zámerom skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a  materiálno-technického vybavenia materskej školy vypracovala a zrealizovala niekoľko projektov a získala finančné prostriedky na ich realizáciu. V rámci projektu Otvorená škola zriadila v materskej škole telocvičňu a s ňou spojené projekty Hľadači pokladu Matúša Čáka Trenčianskeho s obsahovým zameraním na pohybovo-vzdelávacie aktivity a soľné inhalačné centrum na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest. Zriadila environmentálne centrum spojené s organizovaním prírodovedných aktivít či projekt Deti sveta sa chcú spolu hrať zameraný na rozvíjanie poznávania odlišností medzi deťmi a preukazovanie úcty, rešpektu, spolupráce a tolerancie. V roku 2017 zrealizovala projekt na revitalizáciu dvora a záhrady a v tomto roku sa pustila do prípravy ďalšieho projektu zameraného na skvalitnenie životného a prírodného prostredia materskej školy.

7 Angelika Koprivňanská

Mgr. TOMÁŠ NEBUS pôsobí v Základnej škole na Veľkomoravskej ulici od roku 2007 ako triedny učiteľ a od roku 2013 ako zástupca riaditeľa pre mimoškolskú činnosť. Deti ho majú rady a hovoria, že jeho hodiny nie sú nuda. Učí rád a ako sám hovorí, každý žiak má talent, len musíme zistiť, v akej oblasti. Podarilo sa mu oživiť školskú webovú stránku, jeho zásluhou sa v  škole uskutočňujú 2x ročne diskotéky pre žiakov 2. stupňa, pod jeho vedením pracuje žiacky školský parlament a je spoluorganizátorom školských turnajov v streetbale. V posledných rokoch zastrešuje všetky projekty, pri realizácii ktorých sa snaží urobiť pozitívne stavebno-technické zmeny v škole.

8 Tomáš Nebus

PaedDr. JÚLIA ONDREJIČKOVÁ je od roku 2003 členkou pedagogického zboru v Základnej škole na Kubranskej ulici. Od začiatku učiteľskej praxe inklinovala k alternatívnym formám vyučovania, skúsenosti v tejto oblasti vzdelávania získala aj na stáži vo Waldorfschulle v Hanoveri v Nemecku v roku 1993. Je autorkou projektu Tatranská alternatívna škola, ktorý schválilo Ministerstvo školstva. Odborné schopnosti zúročuje najmä pri vyučovaní v triedach pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov na prvom stupni. Zanietenie pre šport demonštruje nielen v súkromí, ale aj na pôde školy, je organizátorkou korčuľovania žiakov APROGEN-u, lyžiarskych kurzov i škôl v prírode, ktoré sa tradične nesú v duchu pohybu a športu. Mnohí jej žiaci získali popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach na úrovni okresu i kraja.

9 Júlia Ondrejičková

ALENA PIATKOVÁ, DiS.art pracuje v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého ako učiteľka hry na husliach od roku 1991. Individuálny prístup ku žiakom, vysoká odborná náročnosť sa odzrkadľujú na výsledkoch jej žiakov  pri reprezentácii školy na verejných koncertoch či husľových súťažiach. Nezabudnuteľné sú koncerty: Trojkráľový, Balónikový či koncerty na festivale Pohoda. Je spravodlivo prísna, náročná, zodpovedná. Niekoľko rokov neúnavne vedie komorný orchester a svojou činnosťou prispieva k prezentácii v meste Trenčín, ale aj v zahraničí.

10 Alena Piatková

Mgr. TATIANA REMO  je učiteľkou Základnej školy na Dlhých Honoch. V školstve pracuje od roku 1991. Každodenne preukazuje svoje pedagogické kvality ako výborná učiteľka ruského jazyka, anglického jazyka, občianskej náuky a v neposlednom rade ako vynikajúca triedna učiteľka. Zastávala aj funkciu predsedníčky predmetovej komisie, je neodmysliteľnou súčasťou organizačného tímu školského speváckeho zboru Vážky. Práci so žiakmi venuje aj množstvo svojho voľného času. Viedla dramatický krúžok, svoju lásku k poézii zúročila pri príprave žiakov na recitačné súťaže, so žiakmi dosiahli úspech v súťaži mladých zdravotníkov. Záujem žiakov o ruský jazyk už niekoľko rokov podporuje a rozvíja hravou formou na jazykovom krúžku. Intenzívne sa venuje aj práci s talentovanou mládežou. K jej skvelým úspechom patrí aj príprava žiakov na olympiádu v ruskom jazyku. Jej žiaci obsadzujú popredné priečky nielen na krajskej, ale aj na celoslovenskej úrovni.

11 Tatiana Remo

PaedDr. MONIKA RÓZSOVÁ, PhD. je učiteľkou dejepisu a techniky v Základnej škole Na dolinách. Je triednou učiteľkou a zastáva aj funkciu výchovnej poradkyne a vedúcej predmetovej komisie humanitných predmetov. Jej hodiny dejepisu sú pre žiakov krásnym zážitkom. Okrem základného učiva sa dozvedajú rôzne zaujímavosti o významných osobnostiach a udalostiach histórie. Ako vedúca predmetovej komisie má možnosť spolupracovať s kolegami a mladším z nich odovzdávať svoje bohaté profesionálne skúsenosti. V oblasti výchovného poradenstva komunikuje so žiakmi a rodičmi na vysoko profesionálnej úrovni, pomáha a radí s výberom SŠ, prizýva zástupcov SŠ, organizuje návštevy v  SŠ pre žiakov. Vďaka jej estetickému cíteniu rozkvitá škola do krásy. Spolu so žiakmi utvára interiér tak, aby sa všetci cítili príjemne,  napr. relaxačná zóna alebo tzv. obývačka pre žiakov je jej myšlienka, aj realizácia.

12 Monika Rózsová

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!