Prijatie nitrianskeho diecézneho biskupa

23. 2. 2009

Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka prijal dňa 17. februára 2009 primátor mesta Trenčín Branislav Celler. Na stretnutí sa zúčastnili aj dekan Trenčianskeho dekanátu a správca Trenčianskej farnosti Milan Kupčík, občiansky aktivista Ivan Horváth a projektant Ľudovít Masník.


Hlavnou témou stretnutia bolo prerokovanie možností napojenia pútnického miesta Skalka na vodovod. Vypracovaná objemová štúdia posúdila viaceré možnosti predovšetkým z pohľadu na finančné náklady, pretože kvalita vody je približne rovnaká. Štúdia potvrdila, že najoptimálnejším riešením napojenia Skalky na vodu je predĺženie existujúceho vodovodu zo Zamaroviec s predpokladanými rozpočtovými nákladmi 200 000 eur (6 miliónov Sk) vrátane prečerpávacej stanice. Druhým variantom napojenia Skalky na vodný zdroj bolo spomenuté privedenie vody zo Skalky nad Váhom, ale táto trasa vodovodu je podstatne dlhšia a finančne nákladnejšia. 


Vychádzajúc zo skutočnosti, že lokalita je celoročne navštevovaná, mala by návštevníkom poskytovať širšie služby aj so sociálnymi zariadeniami. Toto územie je vhodné na realizáciu pastoračnej činnosti, na čo by mal slúžiť nový objekt pútnického domu, ktorý však možno realizovať až po vyriešení zásobovania vodou. Okrem toho v blízkej budúcnosti začne svoju činnosť občianske združenie Ora et labora, ktorého zámerom je vybudovať náučný chodník od Kostola sv. Benedikta na Malej Skalke po benediktínsky kláštor.


Primátor Ing. Branislav Celler: „Mesto si uvedomuje, že Skalka je významným pútnickým miestom, ale je zaujímavá aj z hľadiska cestovného ruchu. Potvrdzuje to návšteva približne 30-tisíc pútnikov v minulom roku, a aj preto je nutné zaoberať sa nastolenou požiadavkou.“


Predloženú projektovú dokumentáciu bude potrebné ešte prekonzultovať so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., vypracovať k nej technickú správu a uviesť možnosti realizácie.


/jč, mr/


   


                         


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!