Prestavba Kotvy nezníži životný štandard susedov

16. 3. 2006

          Mesto Trenčín prostredníctvom Spoločného obecného úradu 10. marca t.r. oznámilo začatie stavebného konania na rekonštrukciu a rozšírenie bývalej reštaurácie Kotva, ktoré vyvrcholí vydaním stavebného povolenia. Stalo sa tak po tom, čo Krajský stavebný úrad v Trenčíne zamietol námietky obyvateľov obytného domu na Nálepkovej ul. voči rozhodnutiu o umiestnení zmeny stavby, vydanej Spoločným obecným úradom Trenčíne a potvrdil právoplatnosť jeho rozhodnutia.         


         Zámer prestavby reštaurácie Kotva v susedstve zimného štadióna na Sihoti na polyfunkčný objekt firmou Magnus Center sa stretol s veľkou nespokojnosťou obyvateľov susedných panelových domov. Primátor Trenčína Branislav Celler ako štatutárny zástupca Spoločného obecného úradu v Trenčíne sa rozhodol podpísať územné rozhodnutie len vtedy, ak budú do projektu zapracované všetky oprávnené námietky ďalších účastníkov konania, medzi ktorými nechýbali ani obyvatelia panelového domu na Nálepkovej ul. č. 4.


          Rozhodnutie u umiestnení zmeny stavby primátor podpísal 16. novembra minulého roku po tom, ako boli zosúladené stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy, posúdené námietky a vyjadrenia účastníkov konania.


          Svoje námietky obyvatelia obytných domov na Nálepkovej a Šoltésovej ul. spísali formou petície s viacerými požiadavkami a adresovali Mestu Trenčín.


          Námietka, požadujúca dokladovať vlastníctvo stavebníka k pozemku, na ktorom má byť umiestnená navrhovaná stavba bola splnená. Investor stavby k návrhu o vydanie územného rozhodnutia síce predložil výpis z katastra nehnuteľností, na ktorej figuroval ešte predchádzajúci vlastník, ale zároveň poskytol uzatvorenú kúpnu zmluvu na parcelu, na ktorej sa má zmena stavby zrealizovať.


          Nesúhlas s rozšírením stavby z dôvodu nemožnosti ďalšieho bývania v bezprostredne susediacich domoch odôvodnili občania porušením statiky obytného domu na Nálepkovej ul. č. 4. Podľa ich názoru už samotná funkčnosť objektu je v rozpore s predstavou akéhokoľvek bývania, pretože diskotéka, piváreň, kasíno, vináreň, reštaurácia, bowling, zásobovanie materiálom a tovarom, hlučnosť agregátov potrebných pre vzduchotechniku a pod. budú mať za následok neustálu neprimeranú hlučnosť. Zároveň nesúhlasili s rozšírením objektu až pod „ich okná“, čo by malo za následok aj výrub zelene medzi Kotvou a obytným domom.


          Tieto ich obavy vyvrátili nezávislí odborníci. Podľa ich posudkov preslnenie bytov po prístavbe polyfunkčného objektu vyhovie podmienkam Slovenskej technickej normy aj v najnepriaznivejšom mieste fasády obytného domu. Hluková štúdia potvrdila, že stavba je navrhnutá tak, aby neohrozovala zdravie vlastníkov ani susedných pozemkov a stavieb. Záver statického posudku znie: „Výstavba navrhovaného objektu nebude negatívne vplývať na nosný systém a statickú bezpečnosť bytového domu na Nálepkovej ul. č. 4 ani počas stavebných prác, ani počas užívania stavby.“ Výrub drevín sa môže riešiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby v čo najmenšej miere bola narušená teraz jestvujúca stromová hluková a prachová bariéra medzi stavbou a obytným domom.


                    Na základe oznámenia občanov vykonali pracovníci Spoločného obecného úradu v Trenčíne obhliadku staveniska. „Nepotvrdili sa obavy občanov, že investor už začal vlastnú rekonštrukciu,“ povedala po jej ukončení pracovníčka spoločného obecného úradu Mária Lamačková. Podľa jej slov čierna stavba sa nekoná, investor robí prípravné práce a v rámci statického posúdenia stavby potrebné sondy.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!