Prehľad projektov Mesta Trenčín pre eurofondy

13. 12. 2005

          V rokoch 2004 a 2005 Mesto Trenčín podalo 11 projektov pre štrukturálne a predvstupové fondy, v ktorých je žiadateľ a v troch projektoch vystupuje ako partner.


          Schválený a relizovaný bol projekt:„ Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania juhovýchodného diaľničného obchvatu mesta Trenčín“. Tento projekt z fondu PHARE priniesol mestu 3,5 mil. Sk.


           Schválený a v súčasnosti realizovaný je návrh projektu na vypracovanie návodu na prevádzku odvádzania dažďových vôd. Je zaujímavý zložením partnerov: Kupfercel – Nemecko, Aharnai – Grécko, Mikroregion Vsetínsko – ČR a hlavný partner Karviná – ČR. Celková požadovaná výška finančného príspevku pre Trenčín je 4 milióny 165 tisíc Sk.


          Ostatne projekty sú v procese posudzovania, doteraz žiaden projekt nebol zamietnutý:


Rekonštrukcia základných škôl na území mesta Trenčín


– Vypracovanie projektovej dokumentácie pre prestavbu kina Hviezda na viacúčelový kultúrno spoločenský dom


– Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská ulica – infraštruktúra


Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín


Vytvorenie nových verejných prístupových bodov k internetu v meste Trenčín


– Digitálne mesto Trenčín.


          Celková požadovaná výška finančných príspevkov z eurofondov a štátneho rozpočtu na tieto projekty je 469 miliónov 310 tisíc Sk.


           V roku 2006 plánuje mesto Trenčín podať ďalšie projekty v oblasti ekológie, vzdelávania a cezhraničnej spolupráce.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!