Pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

15. 1. 2020

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na povinnosť najneskôr do 15. februára oznámiť mestu údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie.

Prevádzkovatelia malých zdrojov sú podľa zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia povinní oznámiť mestu každoročne do 15. februára za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Ide najmä o druh a kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú napríklad zariadenia na spaľovanie zemného plynu, dreva, uhlia s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (kotol na drevo, plyn, kachľová pec,…), čerpacie stanice benzínu s obratom do 100 m3/rok, kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu, prestriekavanie áut s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla nižšou ako 0,5 t/rok, mechanické spracovanie dreva s projektovaným množstvom dreva do 50 m3/deň, zariadenia na praženie kávy s projektovanou kapacitou do 75 kg/h, pivovary s projektovanou výrobou do 5000 hl/rok.

Podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej VZN).

Tlačivo Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia je prílohou č.1 VZN a je prístupné na internetovej stránke www.trencin.sk.

Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa vypočíta podľa sadzobníka poplatkov, ktorý je prílohou VZN. Poplatok je povinný prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia zaplatiť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je výška ročného poplatku určená.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!