Pravda o OZ Centrum pre rodinu

8. 11. 2006

          Medzi Mestom Trenčín a OZ Centrum pre rodinu bola  prvá základná zmluva o spolupráci podpísaná 11. februára 2004. V zmluve je zakotvená sumu 100 tisíc korún na vstupné náklady na zriadenie ubytovne pre občanov, ktorí sa náhle ocitli bez prístrešia. V bode tri sa zmluvné strany dohodli, že OZ Centrum pre rodinu sa zaväzuje Mestu Trenčín poskytnúť bezplatne k dispozícii 10 miest v zariadení sociálny dom Krištof pre potreby zariadenia mesta na dobu 10 rokov.


          Od tejto zmluvy sa odvíjali všetky dotácie, ktoré Mesto Trenčín poskytlo OZ Centrum pre rodinu resp. sociálnemu domu Krištof. Každá dotácia bola poskytnutá na základe VZN o poskytovaní dotácií a prešla rokovaním komisie sociálnych vecí pri MsZ. Ku každej dotácii boli riadne spracované zmluvy, kde bolo jasne uvedené na čo sa dotácia dáva, ako sa má zúčtovať, atď.


          V roku 2004 bolo pre OZ Centrum pre rodinu priznaných vstupných 100 tisíc Sk, ďalej 250 tisíc Sk na prevádzku sociálneho domu Krištof a na prevádzku sociálneho taxíka 80 tisíc Sk. V roku 2005 na prevádzku sociálny taxík 590 tisíc Sk.


          V roku 2006 komisia nepriznala nič, pretože OZ Centrum pre rodinu nepredložilo žiadny projekt, týkajúci sa činnosti žiadateľa o dotácie. Podľa VZN o poskytovaní dotácií musí byť súčasťou žiadosti o dotáciu. Mesto ale hradilo v januári elektrickú energiu za predchádzajúce obdobie vo výške 198 296 Sk. Mesto Trenčín navyše v januári 2004 odpredalo OZ Centrum pre rodinu objekt, v ktorom sídli sociálny dom Krištof za symbolickú jednu slovenskú korunu.


          OZ Centrum pre rodinu v súčasnosti už nie je majiteľom objektu, podľa výpisu z katastra nehnuteľností je vlastníkom iná fyzická osoba. Budova bola založená, lebo predchádzajúca štatutárka Oľga Löbbová zobrala úver bez vedomia predstavenstva, spravila záložnú zmluvu na objekt, ale úver nesplácala a nový štatutár dodnes nevie vydokladovať, či finančné prostriedky z úveru boli použité v prospech OZ Centrum pre rodinu. Členovia sociálnej komisie pri MsZ na mimoriadnom rokovaní vyzvali štatutára OZ Centrum pre rodinu, aby vypracoval ozdravný projekt. Napriek prísľubu sa nič také neudialo. Za takéhoto skutkového stavu by bolo zo strany Mesta Trenčín hazardom, ak by poukázalo finančné prostriedky daňových poplatníkov v prospech OZ Centrum pre rodinu.


          Predstavitelia Mesta Trenčín s plnou zodpovednosťou vyhlasujú, že Mesto Trenčín nemá žiadne nevyplatené faktúry voči OZ Centrum pre rodinu, tvrdenie štatutára Miroslava Ferianca je nepravdivé, Mesto Trenčín si všetky zmluvné záväzky voči OZ Centrum pre rodinu splnilo. Je si vedomé svojich zákonných povinností voči občanom v núdzi, ale medzi ne nepatrí poskytovanie dotácií inštitúciám s neprehľadným hospodárením a zlými ekonomickými výsledkami. Primátor Mesta Trenčín nikdy nedal verejný prísľub, že obnoví dotáciu po odchode O. Löbbovej z postu štatutárky. Mesto môže poskytnúť akémukoľvek subjektu dotáciu len vtedy, keď je v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. V prípade, že OZ Centrum pre rodinu prevedie objekt, v ktorom sídli sociálny dom Krištof späť do vlastníctva mesta za jednu slovenskú korunu, Mesto Trenčín prevezme všetky záväzky a bude sociálny dom Krištof prevádzkovať.


          Mesto Trenčín aj tento rok zriadi dočasnú nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. Priestory v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov s kapacitou 30 lúžok sú pripravené, na prevádzku dočasnej nocľahárne je vyčlenených 300 tisíc Sk+ Fotografia pripomína časy, keď sociálny dom krištof bol vo vlastníctve OZ Centrum pre rodinu. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!