Pozvánka

19. 4. 2005

Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  zvolal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav CELLER zasadnutie   Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na 


28. apríla 2005 o 10.00 h


v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne s programom:


1.   Otvorenie a schválenie programu


2.   Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne


Predkladá: Ing. Martin Bičan hlavný kontrolór


3.   Majetkové prevody


Predkladá: Ing. Ján Krátky člen MsR


4.   Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004


Predkladá: Ing. Ján Krátky člen MsR


 


5.   Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín


Príloha č. 2 – Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín v kultúrnych zariadeniach


Predkladá: Ing. Ján Krátky člen MsR


6.   Návrh novelizácie VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta


Predkladá: Ing. Ján Krátky člen MsR


7.   Návrh novelizácie VZN č. 4/2004 o odpadoch


Predkladá: RNDr. Jozef Mertan člen MsR


8.   Návrh na určenie odmien sobášiacich funkcionárov


Predkladá: Ing. Anton Boc


zástupca primátora


9.   Návrh na menovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín


Predkladá: Ing. Branislav Celler primátor mesta


10. Návrh na menovanie riaditeľa Školských zariadení, m.r.o. Trenčín


Predkladá: Ing. Branislav Celler primátor mesta


11. Návrh Zmluvy o partnerstve v projekte: Kongresové centrum Zlín


Predkladá: Ing. Branislav Celler primátor mesta


12. Interpelácie poslancov MsZ


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!