Poslanci schválili rozpočet, aj rok 2012 bude reštriktívny

15. 12. 2011

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili na zasadnutí 15. decembra rozpočet na rok 2012. Rozpočet dosiahne takmer 35,4 milióna eur, je naďalej reštriktívny, pretože takmer 10 miliónov eur pôjde na splácanie starých dlhov.


 


Činnosti a služby mesta, ktoré boli občanom poskytované v roku 2011 sú absolútne základné, oproti minulým rokom boli radikálne znížené a sme si vedomí, že dosiahli úroveň, na ktorú by sme ďalej siahať nemali. To bolo základným východiskom pri tvorbe návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012,“ uviedla vedúca ekonomického útvaru Mária Capová. 


Navrhovaný rozpočet 2012 počíta s mierne vyšším komfortom služieb, lepším zabezpečením základných funkcií a vyššou solidaritou, ktorá sa pretavila do valorizácie daní. Nepočíta však zásadne s riešením tzv. modernizačného dlhu miest a obcí. 


 


Základná filozofia navrhovaného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012:


   • ponechať občanom porovnateľný štandard,ü ako tomu bolo v roku 2011, t.j. ponechať

činnosť všetkých zariadení a objektov mesta: klubov dôchodcov, kultúrnych stredísk, materských škôl, športovísk, zariadení sociálnych služieb a pod..    • zachovať rozsah základných poskytovaných služieb: kosenie, svietenie, údržba

komunikácií, vývoz odpadu, údržba cintorínov, domov smútku, vysielania v miestnom rozhlase, prevádzka toaliet, zabezpečenie poriadku a bezpečnosti a pod. plánujeme minimálne na úrovni roku 2011.  Výnimkou bude mestská autobusová doprava, kde pripravujeme jej optimalizáciu – úpravu grafikonu pre zníženie výkonov a teda aj výdavkov mesta na túto službu.  


Základné výdavky na tieto činnosti sú vo výške minimálne 23 miliónov € (napr. Vzdelávanie: 10,3 mil. €, odpadové hospodárstvo: 2,7 mil. €, sociálne služby: 1,5 mil. €, údržba komunikácií a zelene: 0,8 mil. €, verejné osvetlenie: 0,7 mi. €, mestská polícia: 0,9 mil. € a pod.).    •  financovať kultúru, šport, propagáciuü mesta, rozvoj mesta a pod.

  •  naďalej splácať záväzky mesta.

Odkaz na mestskú webovú stránku, kde je zverejnený návrh programového rozpočtu na ďalšie roky. (keďže poslanci na zasadnutí schválili niekoľko úprav, v schválenom rozpočte sú niektoré zmeny v príjmoch a výdavkoch oproti predkladanému materiálu) http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000202378/bod%205.pdf

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!