Poslanci rozhodovali

27. 10. 2005

         Desať bodov malo vo štvrtok 27. októbra na programe riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Z 25-členného poslaneckého zboru sa rokovania zúčastnilo 22 poslancov, ktorí o.i. schválili:


–          v rámci majetkových prevodov zámenu pozemkov s Trenčianskym samosprávnym krajom za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre I. etapu juhovýchodného obchvatu mesta (výstavba nového cestného mosta). Pozemky pod budovou jedálne Gymnnázia Ľ. Štúra a v ich okolí o celkovej výmere 2398 m² prejdú do vlastníctva kraja a mesto získa 2378 m² pozemkov, potrebných pre výstavbu nového mosta a rekonštrukciu cesty a križovatky štátnej cesty II/507 (Električná ul. po križovatku pri čerpacej stanici Esso);


–          na základe záujmu občanov, ktorý prídu o svoje rodinné domy v Orechovom počas modernizácie železničnej trate kúpu pozemkov vedľa areálu NAZA v Trenčíne o celkovej výmere 6297 m² na prípravu územia na výstavbu nových rodinných domov;


–          návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. Rozpočet je vyrovnaný, z jednotlivých položiek je zaujímavé napr. zvýšenie predpokladaného výnosu z dane z príjmu fyzických osôb o 5 685 000 Sk na základe doterajšieho priaznivého plnenia tejto dane, zvýšenie príjmov z prenájmu bytových a nebytových priestorov o 4 milióny korún či zníženie plánovaného príjmu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.o. o viac než 4  milióny Sk z dôvodu nižších ziskov hlavne z letnej a krytej plavárne;


–          návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trenčín. Cieľom rozvoja územia siahajúceho približne od Kukučínovej ul. po NS Družba je zvýšiť celkovú kvalitu životného prostredia pre ľudí v kontinuite kultúrno-spoločenských a historických tradícií, zabezpečiť v tomto priestore primerané zastúpenie plôch zelene a oddychu, vytvoriť podmienky pre skľudnenie cestnej dopravy a zvýšenie počtu parkovacích miest;


–          pokračovanie v prácach na rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Trenčín podľa projektu, vypracovaného spoločnosťou Siemens. Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia, dosvietenie prechodov pre chodcov, ilumináciu vybraných historických objektov a vianočnú výzdobu mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!