Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti životného prostredia – 2. kolo

24. 8. 2006

Mesto Trenčín na návrh komisie životného prostredia a dopravy Mestského zastupiteľstva môže poskytnúť dotácie na financovanie projektov v príslušnom rozpočtovom roku v nasledovných oblastiach :


– zlepšovanie životného prostredia v meste Trenčín (cyklistické trasy, karanténna stanica a pod.),


– ochrana prírody a zachovania prírodného prostredia v meste Trenčín (náučné chodníky, ochrana zelene, údržba kyseliek, tvorba malých kompostovísk a pod.),


– aktivity v oblasti skrášľovania životného prostredia, (výsadba zelene, čistenie vodných tokov a pod.)


– vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia,


a) enviromentálna výchova v predškolských a školských zariadeniach (súťaže, školenia, letné enviromentálne tábory a pod.),


b) enviromentálna výchova verejnosti (propagácia, výstavy, akcie poriadané ku Dňu Zeme, Dňu vody, Ekoporadňa a pod.),


– aktivity k zvýšeniu zdravotného povedomia, upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu (Zdravá škola, Zdravá škôlka a pod.).


Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe- podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta.


Tlačivo – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti životného prostredia záujemcovia nájdu tu.


S úplným znením Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 a jeho prílohou č. 4 Kritéria pre poskytovanie dotácii z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti životného prostredia sa môžete oboznámiť na webovej stránke mesta.


Žiadosti o dotáciu treba zaslať na Mestský úrad, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín do 15.9.2006.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!