Pokuta za nedodržanie stavebného povolenia

28. 7. 2005

          Problémy s rekonštrukciou detského ihriska na Sihoti, ktoré na vlastné náklady musí podľa zmluvy s Mestom Trenčín vybudovať na pozemku na sídlisku Sihoť firma STIP ako náhradu za ihrisko, nazývané detský raj, ktorého časť získala kúpou za účelom vybudovania administratívnej budovy, vyvrcholili, keď dala firma zasypať pozemok suťou.


          Osobne sa touto problematikou začal zaoberať aj primátor mesta Branislav Celler. Práve na jeho podnet mesto Trenčín koná v tejto veci a k riešeniu situácie prizvalo aj štátny stavebný dohľad. V 29. týždni roku 2005 podpísal primátor rozhodnutie, ktorým bola firme STIP vyrubená pokuta vo výške 400 tisíc Sk za nedodržanie podmienok, uvedených v stavebnom povolení. Je predpoklad, že firmu čakajú aj ďalšie sankcie, ktoré navrhne po detailnom preskúmaní situácie Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne.


          „Pri asanačných prácach pôvodného objektu došlo k zasypaniu betónových jám v mieste jestvujúceho nefunkčného detského ihriska stavebnou suťou. Úprava terénu bola súčasťou stavebných úprav, na ktoré bolo potrebné ohlásenie. Spoločnosť STIP Žilina vykonala tieto stavebné úpravy bez ohlásenia stavebnému úradu,“ zdôvodnil B. Celler udelenie pokuty.


          Nové ihrisko nevybuduje firma STIP podľa zmluvy na mieste pôvodného, ale vo vnútrobloku medzi Gagarinovou a Hodžovou ul.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!