Poďakovanie trenčianskym pedagógom

23. 4. 2007

          Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil primátor Mesta Trenčín Branislav Celler pamätný list dvanástim pedagógom materských, základných a základných umeleckých škôl. Na spoločnom stretnutí 28. marca v obradnej sieni mestského úradu im zablahoželal k sviatku a k ich oceneniu so želaním, aby práca učiteľa aj s pomocou mesta bola vždy dobrá, korektná a obojstranne prospešná.


Mgr. Anna Gemerová, Základná škola, Bezručova ul.A. Gemerová vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk, občianska a etická výchova. Vo svojej viac ako 25-ročnej pedagogickej praxi pôsobila ako učiteľka v materskej škole, základnej i strednej škole. Od roku 2001 pracuje ako zástupkyňa riaditeľa v ZŠ, Bezručova ul. Popri každodennej práci na zabezpečovaní chodu školy pomáha žiakom pri finalizácii školského časopisu Záškolák, pravidelne pripravuje talenty na súťaže v prednese poézie a prózy. Pod jej vedením sa žiaci úspešne umiestnili v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole, celoslovensky bola ocenená žiacka práca v projekte Energia očami detí. Okrem odborných schopností Mgr. A. Gemerovej si jej kolegovia vážia osobnostné kvality, ktoré sa odzrkadľujú v príjemnej a pohodovej pracovnej atmosfére.


Anna Keliarová, Základná škola, Na dolináchVedenie školy vysoko hodnotí používanie inovačných metód vo vyučovaní žiakov I. stupňa pani učiteľky A. Keliarovej. Patrí medzi priekopníčky slovného hodnotenia a používa ho dodnes. Bohaté pedagogické skúsenosti odovzdáva svojim kolegyniam, v rámci otvorených hodín učiteľom a rodičom žiakov a taktiež študentkám praxujúcim v škole. Dlhé roky sa venuje výtvarnej výchove, pravidelne sa zúčastňuje so žiakmi výtvarných súťaží, kde patria k úspešným a oceneným. Vedie tiež úspešný keramický krúžok v škole, ich výrobky reprezentujú školu na výstavách, vianočných trhoch, reprezentačných návštevách… Pre profesionálny a vysoko humánny prístup si pani učiteľku A. Keliarovú obľúbili nielen žiaci, ale aj ich rodičia.


Mgr. Marta Lehocká, Základná škola, Ul. Laca NovomeskéhoUčiteľskú dráhu začínala pred 35 rokmi v Zemianskom Lieskovom ako učiteľka slovenského a anglického jazyka. Neskôr prešla do Trenčína, kde pôsobila v základných školách na Dlhých Honoch, Hodžovej, Saratovskej a Novomeského ulici. Počas svojej pedagogickej kariéry pripravovala M. Lehocká žiakov na olympiády a súťaže v anglickom jazyku na vysokej profesionálnej úrovni, neraz boli úspešní v okresných kolách. Mgr. M. Lehocká sa podieľala na založení spolupráce s nórskou školou vo Flise, kde absolvovala metodický kurz pre vyučovanie anglického jazyka. Nové progresívne metódy využívala nielen vo vyučovacom procese, ale ako vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov ich odovzdávala svojim mladším kolegom. V rokoch 1992 – 2000 pracovala aj ako okresná metodička. Prioritou Mgr. M. Lehockej je láska k deťom a učiteľskému povolaniu, čo sa odzrkadľuje v jej každodennej svedomitej pedagogickej práci a humánnom prístupe k žiakom.


Mgr. Eva Lukášová, Základná škola, Dlhé HonyPani učiteľka už viac ako tri desaťročia profesionálneho života strávila výchovou a vzdelávaním žiakov I. stupňa základnej školy. Počas praxe každodenne preukazuje pedagogické majstrovstvo a stala sa obľúbenou medzi kolegami, rodičmi, ale najmä deťmi. Pre svoj profesionálny prístup k deťom a výsledky v práci je žiadaná najmä k žiakom do prvého ročníka. Vedenie školy využíva pedagogický talent E. Lukášovej aj pri výchove a vzdelávaní starších žiakov výberových tried. Sedemnásť rokov aktívne pracuje vo výbore Združenia rodičov, všetky úlohy vyplývajúce zo stretnutí s rodičmi si plní svedomito a zodpovedne. Mgr. E. Lukášová patrí k pedagógom, ktorí svojimi odbornými i ľudskými hodnotami dokážu viesť žiakov k systematickej a cieľavedomej práci. Je zásadová, dôsledná, na deti pôsobí celou svojou osobnosťou. Práca učiteľky je pre ňu poslaním.


Dagmar Pádivá, Základná škola, Hodžova ul.D. Pádivá venuje svoj profesionálny život výchove a vzdelávaniu detí v mimovyučovacom čase. Svoju činnosť s deťmi rada obohacuje novými netradičnými postupmi, v školskom klube sa snaží vytvoriť čo najvhodnejšie sociálne prostredie. Deti motivuje ponukou pestrej a zaujímavej činnosti. Pozoruhodné sú aj aktivity počas prázdnin. Detské tábory plné dobrodružstiev sú oceňované nielen deťmi, ale aj ich rodičmi. Pre svoju prácu je veľmi zanietená a motivujúca. Svojím osobným príkladom vie zaujať aj kolegyne, pre ktoré vytvára priaznivé pracovné prostredie, kde každý, kto má záujem o prácu, môže realizovať svoje predstavy. Posledné obdobie sa prejavuje D. Pádivá aj ako šikovná dramaturgička, režisérka, moderátorka… Jej programy k výročiam školy alebo iným príležitostiam dosahujú vysokú úroveň a sú navštevované nielen rodičovskou, ale aj širokou trenčianskou verejnosťou.


Mgr. Elena Pagáčová, Základná škola, Kubranská cestaProfesionálny život učiteľky spojila so Základnou školou na Kubranskej ceste pred 33 rokmi. Siedmej generácii žiakov odovzdáva vedomosti z materinského jazyka a dejepisu. Mnohí z nich si po celý život zachovajú spomienky na početné exkurzie, ktorými im pani učiteľka sprístupňuje slovenskú históriu a pestuje v nich prirodzenú lásku k vlasti. Mgr. E. Pagáčová úspešne pripravuje žiakov i na súťaže v prednese poézie a prózy, nejedného priviedla k umiestneniu v okresnej súťaži. Úspechy dosiahla i v celoslovenskom projekte Európa v škole. So žiakmi tiež realizuje rozhlasové relácie s aktuálnym kultúrnym či spoločenským zameraním. Počas pedagogickej kariéry sa pravidelne zúčastňuje metodických seminárov, absolvovala špecializačné štúdium školských knihovníkov i I. kvalifikačnú skúšku. Získané vedomosti a praktické skúsenosti odovzdáva kolegyniam v rámci predmetových komisií. V popoludňajších hodinách sa venuje kvetinovej výzdobe školy. Touto svojou záľubou prispieva E. Pagáčová k estetickému skrášľovaniu interiéru a exteriéru celého školského areálu.


Mgr. Martin Paulička, Základná škola, Hodžova ul.Od začiatku svojej pedagogickej kariéry sa M. Paulička zaoberá budovaním modernej školy s využitím informačno-komunikačných technológií. Pri výbere a realizácii projektov – Infovek, Lego Dacta Robolab spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Metodickopedagogické centrum. V praktickom vyučovaní vnáša do vyučovania fyziky prvky názornosti – prostredníctvom projektu Európskeho sociálneho fondu. Poznatky na moderné vyučovanie prenáša aj na ostatných pedagogických zamestnancov v projekte Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách. Vďaka vypracovaným projektom M. Pauličku bola škola úspešná v získavaní jednotlivých technických zariadení pre učebňu informatiky.


Jozef Polomský, Základná umelecká školaJ. Polomský začínal v roku 1968 ako učiteľ Ľudovej školy umenia v Prešove, neskôr ako hráč v Československom rozhlasovom orchestri v Košiciach. Od r. 1971 vyučuje husľovú hru v ZUŠ Trenčín, kde pôsobí plných 36 rokov. Počas bohatej pedagogickej praxe vychoval J. Polomský celú plejádu konzervatoristov, víťazov či laureátov súťaží v hre na sólové sláčikové nástroje a v komornej hre ako sú Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, Husľová dielňa v Žiline, Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici… Počas riaditeľovania ZUŠ v rokoch 1989–1996 dbal na vysokú umeleckú úroveň žiakov i pedagógov, zabezpečil pre hudobný odbor kvalitné hudobné nástroje – klavíry a vybavil školu audiovizuálnou technikou. J. Polomský sa dlhé roky aktívne angažoval aj ako výborný sólový i orchestrálny hráč. V súbore Trenčan pôsobil ako primáš a umelecký vedúci. Pre trenčianske folklórne súbory Družba, Trenčan, Merinka inštrumentoval a aranžoval ľudovú hudbu. Je spoluzakladateľom Komorného orchestra Mesta Trenčín, v ktorom pôsobil ako orchestrálny hráč a umelecký vedúci. Napriek dôchodkovému veku J. Polomský naďalej pôsobí ako hráč na husle a v mieste svojho bydliska vedie ženský spevácky súbor Sŕňan.


Mgr. Eva Trepáková, Základná škola, Východná ul.„Chceli by sme, aby naše dieťa učila pani učiteľka Trepáková“. S touto vetou sa vedenie školy na Východnej ulici stretáva takmer každý rok. Svedčí o tom, že dobrý chýr sa šíri rýchlo, pretože zaznieva najčastejšie z úst rodičov budúcich prvákov. Za 20 rokov pedagogickej praxe si Mgr. E. Trepáková vybudovala vysoký kredit. Rodičia oceňujú nielen profesionálny prístup k deťom, ale aj spôsob komunikácie a spolupráce priamo s nimi. Na vyučovacích hodinách kombinuje klasické výchovné postupy s modernými metódami, učenie vníma ako radostné poznávanie. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti zúročuje ako vedúca metodického združenia. Deťom sa venuje aj v popoludňajších hodinách – pomáha trénovať talentované gymnastky školského športového strediska Gymnastického klubu Pavlo. Podieľa sa na ich veľmi pekných výsledkoch, reprezentácii školy a mesta.


Mgr. Mária Zachová, Základná škola, Veľkomoravská ul.Mgr. M. Zachová pracuje v školstve od roku 1978, venuje sa najmä vyučovaniu anglického jazyka. Svoje jazykové vedomosti si rozširovala na rôznych domácich i zahraničných seminároch, absolvovala všetky dostupné formy vzdelávania anglického jazyka. V roku 1999 začala pracovať na medzinárodnom projekte s témou Tradície – podobnosti a odlišnosti s dorozumievacím jazykom anglickým. Po absolvovaní špecializačno-inovačného štúdia Nové metódy vo vyučovaní anglického jazyka sa pustila do práce na ďalšom medzinárodnom projekte Sokrates/Comenius s názvom Kniha – zabudnutý vynález, vďaka ktorému spoznávajú naši žiaci kultúru piatich európskych štátov. Voľný čas venuje štúdiu moderných metód a prístupov vo vyučovaní anglického jazyka. Po absolvovaní letného vzdelávacieho pobytu v Anglicku uplatňuje posledné poznatky aj v mimoškolskej činnosti v krúžku angličtina s internetom. Dôkazom toho, že Mgr. M. Zachová je vysokokvalifikovanou odborníčkou, je jej každoročná účasť v porote na olympiáde v anglickom jazyku.


Magdaléna Šebánová, Materská škola, Šafárikova ul.V školských službách pracuje od r. 1989. Vo výchovnovzdelávacej práci dosahuje dlhodobo nadpriemerné výsledky a jej práca sa vyznačuje využívaním nových progresívnych metód v predškolskej pedagogike, čo potvrdila aj Štátna školská inšpekcia v r. 2006. V r. 2006 vypracovala projekt v MŠ OKNO DO PRÍRODY, zameraný na plnenie úloh spoznávania živej a neživej prírody a environmentálnej výchovy. V r. 2007 pani učiteľka úspešne otvorila odbornú učebňu „ OKNO DO PRÍRODY“, ktorá je veľkým prínosom pre všetky deti v MŠ. Projekt bol podaný do grantového kola poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Nezaostáva ani vo vzdelávaní, v r. 2005 úspešne absolvovala vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, v r. 2006 absolvovala kurz PC ukončený certifikátom a prezentačnou prácou, v súčasnosti sa zúčastňuje vzdelávania – Dizajn v procese výučby v materskej škole.


Blanka Lehotayová, Materská škola, Šafárikova ul.Vynikajúca učiteľka pôsobi v rezorte školstva od r. 1986. Vyniká kvalitnou pedagogickou prácou s deťmi predškolského veku. Vo svojom pedagogickom pôsobení uplatňuje tvorivo-humanistické princípy. Jej priateľský a empatický prístup oceňujú deti aj rodičia. Využíva progresívne, alternatívne a netradičné postupy a plánovanie v pedagogickom procese. Vykonáva vysoko profesionálnu poradenskú a metodickú činnosť, spolupracuje s Metodickými centrami v Trenčíne a v Bratislave. Tento rok ukončí vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Bratislave – odbor predškolská pedagogika. Je iniciátorkou vzdelávania pre učiteľky materských škôl v Trenčianskom kraji – Dizajn procesu výučby v MŠ – Kurikurálne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie a spoluorganizátorkou metodických podujatí s lektormi z Katedry predškolskej pedagogiky ako aj družobných stretnutí s MŠ v Prievidzi.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!