Ocenili sme aj našich učiteľov

25. 6. 2022

Za dlhoročnú prácu, mimoriadne úspechy vo vyučovaní, starostlivosť a výchovu detí. Prácu učiteľov si mimoriadne vážime a všetkým s úctou ďakujeme!

Ocenenie si prevzali z rúk primátora Richarda Rybníčka 23. júna 2022 v obradnej sieni mestského úradu deviati učitelia našich základných a materských škôl.

 

Mgr. Ľubica Rumanovská – Základná škola, Veľkomoravská

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. – 4. ročník. Svoju pedagogickú dráhu začala u prvákov na ZŠ, Novomeského a ďalší školský rok učila už na ZŠ v Trenčianskej Turnej, v 1. a 2. ročníku. V roku 1997 ju prijali na ZŠ, Veľkomoravská ako učiteľku 1. stupňa. Na tejto škole zotrvala dodnes. Medzi jej aktivity patrilo aj trénovanie mladých talentov v gymnastickom klube Pavlo. Vyše 20 rokov rozdáva svoju kreativitu deťom v krúžku Šikovné ruky. Má na starosti výtvarné práce žiakov 1. stupňa do súťaží celoslovenského charakteru. Vo voľnom čase sa venuje rodine, cykloturistike, cestovaniu, či práci v záhrade. Pre jej nezlomnú energiu, elán, chuť a aktivitu je i po toľkých rokoch pedagogickej práce považovaná za akčný typ učiteľa.

 

Mgr. Tatiana Ferancová – Základná škola, Hodžova

Je učiteľkou matematiky a biológie. Biológiu vyučuje na II.stupni v klasických triedach a matematike sa venuje aj žiakom v hokejových triedach, ktoré sú veľkou výzvou pre každého učiteľa. Je učiteľkou možno ešte nie s dlhoročnými skúsenosťami, no svojou prirodzenou autoritou a empatiou tvorí aj z matematiky predmet, ktorí žiaci akceptujú a vytvárajú si k nemu pozitívny vzťah. Počas dištančného vzdelávania zavádzala do svojich hodín inovatívne metódy. Na vyučovacích hodinách využíva moderné výučbové prostriedky, čím priťahuje záujem detí o predmet. Jej profesionalita, empatia a ľudskosť sa prejavujú aj v komunikácii s rodičmi. Žiakov pripravuje na olympiádu a Pytagoriádu z matematiky, v škole pre deti organizuje matematickú súťaž KLOKAN. Je milá, ústretová a priateľská k deťom aj kolegom.

 

Mgr. Peter Ježík – ZUŠ Karola Pádivého

Je učiteľom hry na klavíri od roku 2004. Celý svoj pracovný život venoval talentovaným žiakom na dvoch základných umeleckých školách, najskôr 30 rokov v Bánovciach nad Bebravou, kde pôsobil 15 rokov aj ako zástupca školy a už ôsmy rok pracuje na ZUŠ K. Pádivého ako vedúci elokovaného pracoviska v obci Svinná. Svojich žiakov pripravuje na triedne, verejné koncerty a celoslovenské súťaže. Vychoval päť učiteľov hry na klavíri, ktorí dnes pôsobia ako učitelia na základných umeleckých školách. Aktívne spolupracuje s rodičmi. Zodpovedným prístupom k pracovným povinnostiam prispieva k dobrému imidžu školy v obci. Má výborné organizačné schopnosti. Vďaka mu patrí za to, že vedie svojich žiakov k láske k hudbe a umeniu.

 

Mgr. Renáta Fabová, Základná škola, Dlhé Hony

Viac ako dve desaťročia sa venuje výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Učiteľkou na ZŠ Dlhé Hony je od roku 2004. Je výbornou učiteľkou slovenského jazyka a hudobnej výchovy, kde využíva svoje umelecko – jazykové schopnosti a svojim žiakom pomáha napredovať. Je učiteľkou, ktorá do výchovy a vzdelávania vkladá okrem vedomostí a zručnosti aj množstvo pozitívnej energie, veľa citu a najmä srdce. Jej dlhoročná práca s talentovanými žiakmi každoročne prináša ovocie v podobe úspechov na regionálnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni v speváckych a recitačných súťažiach. Svojou ľudskosťou, nesmiernou trpezlivosťou a láskavým slovom  vytvára na hodinách príjemnú priateľskú a tvorivú atmosféru. Podieľa sa na organizovaní besied s inšpiratívnymi osobnosťami, na hodinách literatúry sa venuje tvorivej dramatike a čitateľskej gramotnosti.

 

Mgr. Andrea Debnárová – Základná škola, Na dolinách

V ZŠ, Na dolinách pôsobí od roku 2017. Logisticky riadi činnosť školského klubu, je iniciátorkou veľmi zaujímavých aktivít. Pod jej vedením vznikajú úspešné skvelé projekty. Je priateľská, stále usmiata. Pracuje neúnavne na svojom rozvoji, dopĺňa si kvalifikáciu. Deti ju milujú a kolegovia sú tiež radi v jej prítomnosti. Niekoľko hodín v týždni je asistentkou učiteľa na 1.stupni. Túto prácu robí skvele.

 

Mgr. Ivana Hajková – Základná škola, Kubranská

Na škole pracuje od roku 2015. Je absolventkou odboru učiteľstva pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. V jej pracovnej minulosti by sme našli nielen pozíciu špeciálneho pedagóga v základných školách, ako špeciálny pedagóg pracovala aj v špeciálno-pedagogických poradniach. Popri práci neustále zvyšuje svoju odbornosť. Zastrešuje činnosť inkluzívneho tímu. ZŠ, Kubranská má dobré meno aj vďaka starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami a je to vizitkou viacročnej skvelej práce pani učiteľky Hajkovej. Jej citlivý prístup k žiakom, ústretová komunikácia s rodičmi, ochota hľadať riešenia aj v situáciách zdanlivo neriešiteľných, nadhľad, teoretická pripravenosť obohatená o praktické skúsenosti z nej robia jedného z kľúčových zamestnancov našej školy.

 

Jarmila Vavrušová – Materská škola, Na dolinách

Celé svoje pedagogické pôsobenie aktívne prežila v jednej materskej škole. Nakoľko v Detskom mestečku vyrastala, poznala náročnú prácu vychovávateľov a učiteľov s deťmi, rozhodla sa pre strednú školu s pedagogickým zameraním. Jej práca s deťmi sa okrem výchovno-pedagogického procesu zameriavala na činnosti, ktoré boli jej srdcu blízke: športové aktivity, tanečné a spevácke vystúpenia na rôznych podujatiach. Šport, pohyb a hudba sú dominantou v jej práci s deťmi.

 

Bc Alena Kubicová – Materská škola, Legionárska

Je tvorivou a kreatívnou učiteľkou, v školských službách pracuje od roku 1980. Šesť rokov pracovala ako riaditeľka v materskej škole – Spoločné zariadenie jasle a MŠ na Biskupickej ulici. Jej 42-ročné pedagogické pôsobenie sa nesie v duchu zodpovedného prístupu k práci, sprevádza deti svetom hry, vzdelávania, spoznávania a objavovania. Do edukačného procesu vnáša nové alternatívne formy a metódy práce.   Edukačný proces obohacuje vlastnými projektmi ako sú „Moja prvá knižka“, „Poznaj svoje sídlisko“, „Olympijské hry“. Spolupodieľala sa pri organizácii podujatia „Urobme si rozprávku“. V edukačnej činnosti aplikuje moderné metódy na rozvíjanie jazykovej a literárnej gramotnosti a inovačné postupy na rozvíjanie počítačovej gramotnosti u detí. Svoje odborné vedomosti si neustále dopĺňa.

 

Ivana Hojsíková – Materská škola, Švermova

Svoju pedagogickú činnosť začala vykonávať v roku 1989. Učiteľkou MŠ, Švermova je 21 rokov. Ku každému dieťaťu pristupuje individuálne, citlivo si všíma potreby dieťaťa  s rešpektovaním jeho schopností a osobitostí. K deťom je ústretová, kamarátska, ale trvá na pravidlách, ktoré si spoločne s deťmi vytvorili. S taktom a ochotou spolupracuje s rodičmi a poskytuje im poradenskú činnosť. Do edukačného procesu vnáša alternatívne a inovačné formy práce, obohacuje ho vlastnými projektami zážitkového učenia. Dlhé roky sa venuje environmentálnej výchove. Podnecuje u detí tvorivosť, kreativitu, cit pre umenie zapájaním sa do rôznych výtvarných súťaží. Ochotne pomáha organizovať športové olympiády a kultúrne podujatia. Dlhé roky pôsobí ako vedúca metodického združenia. Zvyšuje si svoj profesijný rast, získané poznatky prezentuje pedagogickým zamestnancom škôlky.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!