Ocenení pedagógovia

29. 3. 2006

          Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav CELLER pamätný list a vecnú cenu 12 pedagógom. Na včerajšom spoločnom stretnutí v obradnej sieni mestského úradu im zároveň vyjadril poďakovanie za úspechy dosiahnuté pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, občanov mesta Trenčín. Profesionálnym prístupom a dosiahnutými výsledkami sú príkladom nielen deťom, ale i kolegom, učiteľom.ANNA ADAMICOVÁ


MATERSKÁ ŠKOLA, UL. J. HALAŠU


          Vynikajúca učiteľka a výtvarníčka, pôsobiaca v rezorte školstva od r. 1978. Od r. 1993 pracuje v MŠ na Ul. J. Halašu, ktorá v súčasnosti podporuje myšlienku projektu Otvorená škola – centrum športu na sídlisku Juh. Vyniká kvalitnou pedagogickou  prácou s deťmi predškolského veku. Vo svojom pedagogickom pôsobení uplatňuje tvorivo- humanistické princípy. Materskú školu prezentuje na metodických podujatiach  v rámci mesta. Využíva  progresívne, alternatívne a netradičné postupy v pedagogickom procese. Je  koordinátorkou projektu Škola podporujúca zdravie  a úspešne sa spolupodieľala na zriadení Soľného inhalačného centra v materskej škole. Spoločne s tvorivým tímom učiteliek zrealizovali vybudovanie telocvične v materskej škole, ktorá korešponduje so súčasnými trendmi a požiadavkami na  pohybovú edukáciu v predškolskom veku. Ako výborná výtvarníčka rozvíja výtvarné schopnosti aj u detí v materskej škole. Výsledkami jej práce sú ocenenia prác detí v mnohých výtvarných súťažiach. Mgr. MÁRIA BELKOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. ANDREJA-SVORADA a BENEDIKTA


          Mária Belková je učiteľkou s aprobáciou slovenský jazyk – hudobná výchova. V školstve pôsobí od r. 1975. Aktívne organizuje a tiež sa venuje príprave talentovaných žiakov na literárne, recitačné a spevácke súťaže, v ktorých dosahujú ocenenia na celoslovenskej úrovni. Svoju odbornosť si Mgr. M. Belková zvyšuje aktívnou účasťou na školeniach a seminároch. Vedenie školy oceňuje jej prístup k začínajúcim pedagógom vo funkcii uvádzajúceho učiteľa.ANNA ĎURŽOVÁ,


MATERSKÁ ŠKOLA, KUBRANSKÁ CESTA


          Výborná učiteľka a výtvarníčka v školských službách pracuje od r. 1973. Jej pedagogická práca sa vyznačuje flexibilitou, kreativitou a spoľahlivosťou. Vďaka jej estetickému cíteniu je materská škola známa krásnou výzdobou ale aj  výstavkami zeleniny, ovocia a detských prác na tému „Dary zeme“. Materskú školu prezentuje na rôznych metodických podujatiach a galaprogramoch v rámci mesta. Bola jednou z iniciátoriek a organizátoriek novej vedomostnej súťaže materských škôl „Čo vieš o meste Trenčín?“, ktorej 2. ročník sa uskutoční v apríli tohto roka. Využíva nové progresívne metódy v práci s deťmi predškolského veku a vo svojej práci sa zdokonaľuje na rôznych vzdelávacích podujatiach aj mimo mesta. Na profesionálnej úrovni je jej poradenská činnosť a spolupráca s rodičmi pri príprave kultúrnych podujatí, ale aj spolupráca a ochota pri organizovaní metodických podujatí materských škôl v rámci mesta.  Mgr. NADEŽDA GERŽOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA DOLINÁCH


          Pre Naďu Geržovú je príznačná veta „ práca sa stala jej koníčkom“.  Všetko, čo robí, sprevádza precíznosťou, obetavosťou, profesionalitou. V ZŠ Na dolinách pôsobí 21 rokov, počas ktorých dosahuje výborné výchovno-vyučovacie výsledky ako učiteľka výtvarnej výchovy, ale tiež ako triedna učiteľka. Školu v detskom mestečku navštevujú deti z detského domova, ktoré potrebujú nielen individuálnu pedagogickú pomoc, ale častokrát aj lásku, pochopenie, uznanie, radu do života. To všetko nájdu u pani učiteľky. Mgr. N. Geržová má mimoriadny záujem o tvorivú prácu s hlinou. Jej zásluhou škola vybudovala keramickú tvorivú dielňu s keramickým kruhom a pecou, v ktorej trávia veľa času počas aj mimo vyučovania nielen žiaci, ale aj ich rodičia.Mgr. ZUZANA HRNČÁROVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HODŽOVA UL.


          Vedenie školy vysoko hodnotí využívanie inovačných metód vo vyučovacom procese Mgr. Z. Hrnčárovej. V prístupe k žiakom je empatická a pre svoj profesionálny takt je rodičmi žiadaná najmä pri obsadzovaní prvých ročníkov. Pani učiteľka spolupracuje pri projektoch, napr. Zobúdzanie Breziny smiechom detí, ktorého vyhlasovateľom je Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín. Svoju kvalifikáciu si rozšírila o špecializované štúdium pre deti s mentálnym postihom, ktorú chce uplatňovať vo svojej praxi. Ústretovosť a priateľskosť pani učiteľky pozitívne vplývajú na medziľudské vzťahy v kolektíve i medzi rodičovskou verejnosťou školy.Mgr. VIERA MATISOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA,  KUBRANSKÁ CESTA


          Tri desaťročia profesionálneho života venuje Mgr. Viera Matisová výchove a vzdelávaniu mladej generácie najmä v oblasti telesnej výchovy a geografie. Objavuje a získava si talentovaných žiakov, ktorým sa cieľavedome venuje a pripravuje ich na súťaže a olympiády. V geografickej olympiáde získavajú žiaci V. Matisovej pravidelne ocenenie „úspešný riešiteľ“, k najväčším úspechom patrí 3. miesto v celoslovenskom kole. Od roku 1999 vykonáva funkciu výchovného poradcu, pomáha absolventom ZŠ pri správnom výbere stredoškolského štúdia.Mgr. HANA MOZOLOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BEZRUČOVA ul.


          Je učiteľkou ruského, anglického jazyka a etickej výchovy, v súčasnosti pracuje ako pedagogická zástupkyňa.  Mgr. H. Mozolová v rámci školy organizuje a koordinuje medzinárodný projekt Sokrates – Comenius. V rámci neho pripravuje so žiakmi projekty zviditeľňujúce mesto Trenčín, jeho históriu i súčasnosť v partnerských krajinách – Taliansku, Litve a pod. Žiakov pripravuje na olympiádu v anglickom jazyku, mnohí z nich dosiahli úspešné umiestnenie v okresnom kole. H. Mozolová si svoje vedomosti dopĺňa neustálym štúdiom v odborných seminároch, kurzoch, v súčasnosti sa vzdeláva v oblasti kariérneho poradenstva. Všetky získané vedomosti uplatňuje vo výchovno-vzdelávacom procese, využíva najnovšie metódy a formy práce, humanistický prístup k žiakom i kolegom – pedagógom.JARMILA MRÁZIKOVÁ


MATERSKÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÉHO UL.


          V školských službách  pracuje od r. 1983. Je významná svojou dlhoročnou kvalitnou  pedagogickou a  riadiacou prácou,  zameranou na využívanie nových progresívnych metód v predškolskej pedagogike. Vypracovala projekt v MŠ „Škola podporujúca zdravie“ , s ktorým po  zaradení  do Národnej siete ŠPZ spoločne s kolektívom pracuje a ďalej ho rozvíja. Na skvalitnenie materiálneho vybavenia MŠ  získala množstvo sponzorských príspevkov. Tento rok na základe vypracovaného projektu Dopravného ihriska v MŠ , získala ďalšie finančné prostriedky z Trenčianskej nadácie. Materskú školu prezentuje na rôznych metodických podujatiach a galaprogramoch v rámci mesta. Podporuje aktivity detí a učiteliek v nadštandardných činnostiach, ako sú hra na flautu, výučba anglického jazyka, práca v keramickej dielni. Táto bola zriadená priamo v priestoroch materskej školy. Výtvarné práce detí z MŠ na Medňanského ulici získali ocenenia v mnohých výtvarných súťažiach v rámci okresu Trenčín. Riaditeľka J. Mráziková si svoje vedomosti neustále prehlbuje. Tento rok ukončila  vzdelávanie Krok za krokom a znalosti v anglickom jazyku si zdokonaľuje na Štátnej jazykovej škole v Trenčíne.Mgr. MÁRIA OTRUBČÁKOVÁ


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA


          Mária Otrubčáková pracuje v ZUŠ ako učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky úctyhodných 37 rokov. Celý svoj profesijný život venovala žiakom, ktorí chceli vedieť hrať na podľa nej „najkrajšom“ hudobnom nástroji – klavíri. Žiaci Mgr. M. Otrubčákovej s úspechmi reprezentovali ZUŠ na koncertoch a súťažiach nielen v Trenčíne, ale aj na území bývalého Česko-Slovenska – Schneiderovej Trnave, Klavírnej Orave v Dolnom Kubíne či medzinárodnej súťaži Amadeus v Brne. Mgr. M. Otrubčáková je sama výborná klaviristka, čoho dôkazom sú nespočetné korepetície v speváckom, dychovom a sláčikovom oddelení. Počas pôsobenia v ZUŠ sa M. Otrubčákovej podarilo láskou, obetavosťou a porozumením otvoriť desiatkam mladých ľudí otvoriť dvere ku kráse, hudbe a umeniu.Mgr. ANNA STREMPEKOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, VEĽKOMORAVSKÁ UL.


          Tri desaťročia tvorivej práce v predmetoch slovenský jazyk a výtvarná výchova venovala A. Strempeková žiakom v ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Svojou profesionalitou, precíznosťou a svedomitým prístupom k práci dosahuje vo výchove a vzdelávaní vynikajúce výsledky.  Záľubou Mgr. A. Strempekovej je poézia. Desiatky talentovaných žiakov pripravila na okresné, krajské súťaže v prednese poézie a prózy. Najvýraznejším úspechom bola účasť 2 žiakov na celoslovenskej prehliadke najlepších recitátorov –  Hviezdoslavovom Kubíne. Na hodinách výtvarnej výchovy rozvíja u žiakov estetické cítenie, tvorivosť a fantáziu. Ich výtvarné práce úspešne reprezentujú školu i mesto na mnohých súťažiach či výstavách, sú inštalované v interiéri školy, čím prispievajú k jej estetizácii.Mgr. MÁRIA SZALAYOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, DLHÉ HONY


          Mária Szalayová pracuje v školstve 26 rokov. Počas tejto dlhoročnej pedagogickej praxe každodenne preukazuje pedagogické majstrovstvo ako vynikajúca učiteľka dejepisu, triedna učiteľka a svoju vysokú odbornosť ako vedúca predmetovej komisie už 20 rokov. Pracuje netradičnými tvorivými a veľmi progresívnymi metódami práce, ktoré vzbudzujú u žiakov mimoriadny záujem o dejepis. Dokázala nadchnúť žiakov pre prácu na projekte z histórie nášho mesta „Trenčín – mesto môjho žitia“, za ktorý získali čestné uznanie. Osobnosť, akou je pani učiteľka M. Szalayová, je veľkým vzorom pre mladých, začínajúcich učiteľov, ale aj studnicou nápadov pre všetkých kolegov.Mgr. TAMARA TAMÁŠOVÁ


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. NOVOMESKÉHO


          Tamara Tamašová je vynikajúcou učiteľkou a skvelým človekom. Takmer tri desaťročia profesionálneho života venuje výchove a vzdelávaniu žiakov prvého stupňa. V rámci metodického združenia odovzdáva svoje skúsenosti mladším kolegyniam, je uznávanou elementaristkou aj medzi rodičovskou verejnosťou. Mgr. T. Tamašová sa venuje talentovaným žiakom v oblastiach prednesu poézie, prózy, ale hlavne v speve. Pod jej vedením získavajú žiaci popredné umiestnenia v okresných i krajských súťažiach. T. Tamašová pred 22 rokmi založila a dodnes i vedie folklórny súbor Brezinka, ktorý svojimi vystúpeniami reprezentuje školu, mesto Trenčín doma i v zahraničí. Z najväčších úspechov treba spomenúť 2. miesto na medzinárodnom festivale detských súborov v Českej republike.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!