O dotácie na šport žiadajte do konca februára

29. 1. 2013

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  primátor Richard Rybníček vyhlásil dotačné kolo na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry v roku 2013, a to na konkrétnu činnosť a na jednorazové akcie a projekty.


Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – samospráva mesta Trenčín – všeobecne záväzné nariadenia.


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.sk – občan – tlačivá – kultúra, šport a cestovný ruch a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30h, v piatok od 8.00 – 14.00h) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 28. február 2013.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!