O dotácie na aktivity v oblasti kultúry žiadajte do 1. marca

4. 2. 2010

Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolo na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 2010.


Dotácie na rok 2010 môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami. Dôležitou podmienkou sú vysporiadané záväzky žiadateľa voči mestu. V minulom roku sa v grantovom programe kultúry rozdelilo medzi uchádzačov viac než 126-tisíc eur. Pre tohtoročných žiadateľov bude k dispozícii 90-tisíc eur.


Viac o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania, ako aj presné znenie VZN č. 3/2009, nájdete na www.trencin.sk/dotacie_kultura alebo na Útvare kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Trenčíne – tel. č. 650 47 10.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky.


Uzávierka prijímania žiadostí je 1. marca 2010.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!