Novoročné stretnutia primátora

9. 2. 2007

          Už pravidelné novoročné stretnutia so zástupcami cirkví, registrovanými na Slovensku a pôsobiacimi v Trenčíne, i s predstaviteľmi kultúrnej obce mesta absolvoval tento týždeň trenčiansky primátor Branislav CELLER. Počas diskusie jej účastníci prezentovali spoločné predstavy o vzájomnej spolupráci, presne ako v minulých rokoch, kedy vznikli viaceré úspešné projekty so spoločným podielom všetkých strán. Na oboch stretnutiach sa zúčastnili aj poslanec mestského zastupiteľstva Marián KVASNIČKA a vedúci útvaru kultúry MsÚ Peter KOCNÁR.


     


+ NOVOROČNÉ STRETNUTIE S PREDSTAVITEĽMI CIRKVÍ


          B. Celler na stretnutí s predstaviteľmi cirkví zdôraznil autonómiu a apolitickosť svojho poradného orgánu, grantovej komisie, zaoberajúcej sa grantovým programom na podporu kultúrnych aktivít na pôde mesta. „Zapojenie sa do tohto programu je tiež jedným z možných zdrojov príjmov ako odmena pre tých, ktorí nezištne obetujú svoj čas a schopnosti v prospech cirkví. Veď mnohé cirkevné obrady  sú porovnateľné s inými formami kultúrnych aktivít,“ povedal primátor. Zaoberal sa aj bezpečnosťou cirkevných objektov, historických pamiatok nesmiernej ceny, ktoré podľa jeho slov treba sprístupniť verejnosti aj mimo obradov a zároveň zabrániť ich devastácii zo strany vandalov či zlodejov. Primátor ubezpečil prítomných, že mestská samospráva bude pokračovať v iluminácii sakrálnych objektov. Slávnostné nasvietenie v najbližšom období čaká evanjelický kostol, kostol Notre Dame a po ukončení rekonštrukčných prác okolia aj farský kostol. Mestská samospráva bude veľkú pozornosť venovať aj dobudovaniu infraštruktúry najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, kláštorného komplexu na Skalke, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Trenčína. „Ak hovorím o využívaní Skalky z hľadiska turizmu, nemyslím na komerciu, ale na dôstojnú propagáciu cirkevných tradícií v rámci cestovného ruchu,“ konštatoval B. Celler.


          Podľa M. Kvasničku spolupráca mesta s cirkvami nevychádza z povinnosti, nie je zakotvená v žiadnej legislatíve. „Je to pozitívne gesto mestskej samosprávy. Máme záujem o spoluprácu so všetkými zoskupeniami, ktoré pracujú s Trenčanmi na životaschopných a prospešných projektoch,“ uviedol poslanec. V podobnom duchu sa vyjadril aj Milan Kupčík, dekan rímskokatolíckej cirkvi v Trenčíne. Ako príklad uviedol finančné prostriedky, ktoré mesto investuje do obnovy okolia farského kostola. „Nechceme ostať pozadu, naša cirkev investuje do rekonštrukcie strechy kostola a takto spoločným pričinením sa z nádvoria farského kostola stane dôstojné námestie, ktoré pritiahne nielen veriacich, ale aj návštevníkov mesta,“ povedal duchovný rímskokatolíckej cirkvi.


          Sídlisko s najväčším počtom obyvateľov v Trenčíne – Juh, je už druhý rok samostatnou farnosťou v rámci rímskokatolíckej cirkvi. Tamojší farár Jozef Varhaník prezentoval na stretnutí plány, ktoré by mali pozitívne zasiahnuť do života viacerých z približne dvadsaťtisíc obyvateľov tejto mestskej časti. „Čo najskôr chceme začať so stavebnými prácami na prístavbe kostola, z ktorej sa po dobudovaní stane miesto na stretávanie mládeže,“ vysvetlil zámery farnosti. O tom, že práci a nielen s mládežou sa v tejto cirkevnej komunite darí, svedčí aj životaschopnosť spevokolu, ktorý má až tri sekcie – detskú, mládežnícku i seniorskú.


+ NOVOROČNÉ STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI KULTÚRNEJ OBCE


          Bohatá účasť zástupcov kultúrnej obce na novoročnom stretnutí s primátorom je dôkazom, že záujem o dialóg je veľký. „Kultúrna ponuka je väčšia ako v minulosti a aj preto chceme hľadať ďalšie formy jej podpory, aby bol kultúrny život v Trenčíne čo najbohatší,“ prihovoril sa prítomným B. Celler, aby vzápätí vyslovil nadšenie z činnosti kultúrnych stredísk na území mesta, ktoré majú už tretí rok vo výpožičke ľudia rozumejúci kultúrnym potrebám svojich spoluobčanov.


          M. Kvasnička zhrnul koncepciu kultúry Mesta Trenčín do jednej vety ako potrebu dosiahnuť pluralitný mnohonázorový priestor, opretý o tradície a grantovú schému. Názorne to dokumentoval na práci grantovej komisie, ktorá primátorovi odporučila len minulý rok podpísať dotácie vo výške takmer 4 milióny 900 tisíc korún. Tieto finančné prostriedky boli rozdelené podľa potrieb divadelníkom, folklórnym telesám, hudobným klubom, alternatívnej kultúre, kultúrnym centrám a na detské aktivity v oblasti kultúry. „Pomáhame tak dofinancovať pre ľudí zaujímavé, ale inak stratové a teda bez pomoci mesta neuskutočniteľné projekty,“ uviedol poslanec.


          Otázky na štatutára mesta sa vzápätí zosypali zo všetkých strán. Členov kultúrnej obce najviac trápi nedostatok vhodných priestorov na propagáciu kultúry a chýbajúci kvalitný koncertný klavír. „Hviezda bude slúžiť kultúrnym potrebám mesta aj v budúcnosti, ale potrebuje rekonštrukciu,“ odpovedal B. Celler. Obdobie potrebné na jej prerod nazval krízovou situáciou, ale verí, že ju pomôžu svojimi sálami preklenúť kultúrne strediská. Mesto chce rekonštrukciu, rovnako ako obnovu interiérov Artkina Metro okrem vlastných zdrojov financovať aj z fondov Európskej únie. „Projekt na prestavbu Hviezdy bude hotový tento rok, v jesenných mesiacoch chceme podať žiadosť o europeniaze a ak sa situácia vyvinie optimálne, v roku 2008 pristúpime k vlastnej rekonštrukcii,“ uzavrel tému primátor.+ Pozvanie na stretnutie s primátorom prijali o.i. aj títo predstavitelia cirkví (zľava) Peter Franek, rektor Kolégia piaristov v Trenčíne, Milan Kupčík, dekan rímskokatolcíkej cirkvi, Jozef Varhaník, farár rímskokatolíckej cirkvi, Ján Muráň z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Jozef Abrman, správca Kresťanských zborov na Slovensku v Trenčíne, Jaroslav Kobza z Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Ján Bunčák, farár Evanjlickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!