Novinka v doručovaní rozhodnutí miestnych daní

22. 3. 2018

Kým doteraz boli rozhodnutia doručované prostredníctvom doporučených zásielok do vlastných rúk, v súčasnosti je správca dane na základe novej právnej úpravy povinný doručovať podania právnickým osobám len elektronicky.


Právnickým osobám, ktoré sú daňovníkmi miestnych daní, konkrétne dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, začal správca dane dnes, vo štvrtok 22. 3. 2018 doručovať rozhodnutia do elektronických schránok.


„Pri elektronickom doručení platí fikcia doručenia,“ upozorňuje špecialista pre dane a poplatky MsÚ Ján Margetín. „Znamená to, že ak daňový subjekt neprijme elektronicky zaslané rozhodnutie v lehote stanovenej zákonom, bude správca dane považovať zaslané elektronické rozhodnutie za doručené, aj keď sa daňovník o tom nedozvedel. Rozhodnutie bude právoplatné, vykonateľné a bude mať právnu záväznosť voči daňovníkovi v jeho daňovej povinnosti.“


Rozhodnutia miestnych daní občanom budú zasielané od mája 2018 tak, ako doteraz, teda doporučene do vlastných rúk. Ak občan požiada o elektronické zasielanie rozhodnutí a bude mať aktívnu elektronickú schránku, správca dane mu ich zašle elektronicky. Tak isto bude platiť fikcia doručenia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!