Nové asfaltové koberce za výhodnú cenu

19. 1. 2006

          Starostlivosť o približne 115 km mestských pozemných komunikácií vyplýva Mestu Trenčín zo zákona o pozemných komunikáciách a zákona o obecnom zriadení. Ich údržbu v minulých rokoch zabezpečovala mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHaSL). Finančné prostriedky na túto činnosť uvoľňovalo pre organizáciu Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu.


          „Situácia v našom meste pri súvislých opravách týchto ciest bolo dlhodobo podhodnotená, pretože drobné opravy a výtlky organizácia vedela zabezpečiť, ale ostatné práce si musela objednávať. Mestské cesty v Trenčíne nie sú v dobrom stave, treba ich zabezpečiť súvislou údržbou asfalto-betónovým kobercom. Sme si vedomí, že tejto problematike sa musíme dlhodobo venovať a súvislými opravami zaistiť kvalitnú a hlavne bezpečnú zjazdnosť ciest. Pretože ak sa cesta neudržuje, vznikajú problémy v podloží vozovky a je nutné vykonávať veľmi nákladnú rekonštrukciu ciest,“ vysvetľuje trenčiansky viceprimátor Anton Boc.


          Mesto Trenčín sa preto rozhodlo zabezpečiť správu a údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom verejnej súťaže o dodávateľa súvislých opráv vozoviek asfalto-betónovým kobercom prípadne inou technológiou, súvislej opravy chodníkov a stavebnej údržby vozoviek. Do stavebnej údržby patrí oprava výtlkov, vodorovné značenie, zvislé dopravné značenie a všetky opravy, brániace bezpečnej zjazdnosti ciest a chodníkov.  Víťazom súťaže sa stala firma STRABAG, a.s. Bratislava, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu na vyhlásený predmet obstarávania. Mesto Trenčín vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2006 dvadsaťpäť miliónov korún na údržbu pozemných komunikácií a podľa slov A. Boca vďaka súťaži to bude pre samosprávu lacnejšie. Za túto sumu „zreparuje“ víťaz verejnej súťaže o 30 % ciest viac, ako by to spravila mestská rozpočtová organizácia.


          „Do súťaže sme nezahrnuli služby na vozovkách v rámci bežnej údržby, ktoré vykonáva teraz ešte MHaSL. Zimná údržba, čistenie a kropenie vozoviek, ručné zametanie vozoviek a chodníkov sa v rámci Zákona o verejnom obstarávaní nemohli spojiť so stavebnými prácami. Mesto Trenčín vyhlási aj na bežnú údržbu vozoviek súťaž, aby sa vykonávala dodávateľským spôsobom,“ uzavrel tému A. Boc.


            K zmluve s firmou Strabag sa v súvislosti s dĺžkou jej trvania vyjadril aj primátor Branislav Celler: „Rámcová zmluva o dielo je uzatvorená na 20 rokov. Je však v akomkoľvek čase vypovedateľná bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 12 mesiacov. V praxi to znamená, že ak sa situácia napríklad v cenotvorbe zmení, Mesto Trenčín môže dvadsaťročnú zmluvu ukončiť predčasne a zmeniť dodávateľa. Dvadsaťročnú lehotu sme vsunuli do verejnej súťaže preto, aby sme takouto dĺžkou motivovali účastníkov súťaže k ponúknutiu čo najnižších cien, za ktoré vykonajú veľký objem prác. Tento cieľ sa naplnil. Firma Strabag ponúkla ceny, ktoré sú o 38 % nižšie ako boli doteraz vysúťažené ceny, keď pre mestskú rozpočtovú organizáciu Mestské hospodárstvo a správu lesov túto činnosť vykonávala iná spoločnosť. Neodrátal som pritom ceny režijných nákladov na pracovníkov v administratíve MHSL. Zmluva je pre Mesto Trenčín veľmi výhodná, okrem vypovedateľnosti je v nej aj klauzula, že si každý rok bez ohľadu na vysúťažené ceny budeme overovať aktuálne ceny na trhu, aby sa ukázalo, či sa počas tých dvadsiatich rokov neobjaví na trhu lacnejší dodávateľ. V tom prípade Mesto Trenčín môže zmluvu automaticky vypovedať. Podľa takto vysúťaženej ceny je predpoklad, že 115 km mestských ciest bude za 8 rokov kompletne zrekonštruovaných, vrátane pribúdajúcich komunikácií. Vďaka tejto súťaži a z nej vyplývajúcej ceny má mesto na dlhú dobu zabezpečené kvalitné mestské komunikácie.“


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!