Nominujte športovca roka

29. 11. 2019

Mesto Trenčín a Komisia mládeže a športu pri Mest­skom zastupiteľstve v Trenčíne vyhlasujú anketu ŠPOR­TOVEC MESTA TRENČÍN ZA ROK 2019. Nominácie treba zaslať najneskôr do 6. januára 2020.

Nominovať jednotlivca ale­bo športový kolektív môže občan Trenčína, športový klub pôsobia­ci na území mesta, organizácia so športovým zameraním a tiež vedenie mesta Trenčín a členo­via Komisie mládeže a športu pri MsZ. Nomináciu s vyplneným tlačivom pošlite na e-mail: mi­roslav.sadecky@trencin.sk, prí­padne písomne doručte do po­dateľne MsÚ. Tlačivo nominácie a ďalšie informácie k ankete nájdete na www.trencin.sk v čas­ti pre občanov – šport.

Je dôležité, aby boli splnené nasledujúce kritériá:

Pre kategórie Najlepší špor­tovec senior, Najlepší špor­tovec junior: v roku 2019 mal športovec trvalé bydlisko v Tren­číne, prípadne úspech, za kto­rý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v Trenčíne.

Pre kategórie Najlepší ko­lektív senior, Najlepší kolektív junior: športový kolektív musí mať svoje sídlo v Trenčíne, člen­mi športového kolektívu môžu byť aj športovci bez trvalého po­bytu v Trenčíne.

Pre kategóriu Najlepší hen­dikepovaný športovec: v roku 2019 mal športovec trvalé byd­lisko v našom meste, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v Trenčíne. Vo všetkých spomínaných kategó­riách budú ocenení dvaja naj­úspešnejší športovci, resp. ko­lektívy bez určenia poradia.

Pre kategóriu Ocenenie za celoživotný prínos v športe: nominant musí mať trvalé byd­lisko v Trenčíne, prípadne jeho športová činnosť je alebo bola spojená s klubmi, ktoré sídlia či sídlili v našom meste. Nomino­vaný môže byť športovec, tréner, športový funkcionár, činovník, lekár, komentátor a iný, ktorý sa angažoval v akomkoľvek športe. V tejto kategórii bude vyhlásené jedno ocenenie.

Hlavné kritériá pre posudzo­vanie nominantov sú: význam dosiahnutých úspechov, úroveň súťaží, účasť v reprezentácii, či ide o domáce alebo medzinárod­né súťaže, ale aj osobné vlastnos­ti a charakter nominovaných.

Vyhodnotenie ankety Športo­vec mesta Trenčín za rok 2019 sa uskutoč­ní 8. febru­ára 2020 na Galave­čere športu v Posádko­vom klube (ODA).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!